Berichten geschreven door Lieuwe van der Pol

 1. distels vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 24 november 2021

  Voortgang natuurontwikkeling

  In het Natuurpact hebben Rijk en provincies in 2013 afgesproken hoe zij gaan werken aan de ontwikkeling en het beheer van natuur op land. Dit wordt onder andere gedaan door het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aan te leggen. De provincie Fryslân spant haar in om nieuwe hectares natuur in te richten en de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen. De provincie Fryslân concludeert dat de afronding van het Natuurnetwerk in 2027 niet haalbaar is. Tijdens de Statenvergadering op 24 november jl. wordt er gedebatteerd over het verschuiven van de planning na 2027 en de eerdere aankoopstop voor prioriteit 3 en 4 van het NNN (provinciale ambitie) eraf te halen.

  Lees meer over "Voortgang natuurontwikkeling"

  Labels:

 2. Grutto.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 24 november 2021

  Fryslân Greidefûgellân

  Weidevogels horen bij het Friese platteland. Ze zijn onderdeel van het Friese landschap en de Friese cultuur. Onze provincie is een belangrijk broedgebied voor weidevogels, maar het aantal weidevogels neemt af. De provincie heeft een inspanningsverplichting om weidevogelsoorten te beschermen. Om de weidevogelpopulatie te behouden en te herstellen worden er nieuwe maatregelen genomen. Tijdens de Statenvergadering op woensdag 24 november jl. wordt de koers, die de provincie eerder al heeft uitgezet, verfijnt en aangescherpt. De ChristenUnie vraagt aandacht voor adequaat beleid rondom predatiebeheer.

  Lees meer over "Fryslân Greidefûgellân"
 3. Stadhuis Delft vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 21 september 2021

  Meer aandacht voor geweld tegen vrouwen

  Elk jaar is er een internationale campagne die aandacht vraagt voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen. De fractie van de ChristenUnie in de provincie roept het college van Gedeputeerde Staten op om mee te doen aan de internationale campagne: ‘Orange the World’. Tijdens deze campagne worden gebouwen oranje verlicht. Oranje staat voor dageraad en zonsopgang; voor een hoopvolle, geweldloze toekomst voor meisjes en vrouwen. Tijdens de Statenvergadering van 22 september doet de ChristenUnie dit voorstel.

  Lees meer over "Meer aandacht voor geweld tegen vrouwen"
 4. Asielzoeker vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 27 augustus 2021

  Creëer extra plekken om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen

  De capaciteit die het COA heeft om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen, staat mede door de situatie in Afghanistan onder grote druk. Er moeten snel extra plekken komen om vluchtelingen op te vangen. Het demissionaire kabinet heeft de Commissaris van de Koning (CvdK) en het college van Gedeputeerde Staten (GS) daarom een brief gestuurd. In de brief wordt dringend verzocht om snel door te geven of er in Fryslân extra plek is om asielzoekers en vergunninghouders op te kunnen vangen. De Friese Statenfracties van de PvdA, GrienLinks en ChristenUnie willen dat er snel gehoor wordt gegeven aan de oproep van het kabinet. De fracties zien graag dat GS en de CvdK, in zijn rol als Rijksheer, een actieve rol pakken om voor extra opvanglocaties te zorgen. Daarom hebben zij schriftelijke vragen gesteld.

  Lees meer over "Creëer extra plekken om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen"
 5. Zumba vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 23 juni 2021

  Verder werken aan een sportief en fit Fryslân

  "Dat in Fryske ynwenner dy’t sport altyd yn é prizen falt jout in moai byld oan dit beliedsprogramma. Ek dat de doelgroepen bern, minsken mei in beheining en âlderein fia Sport Fryslân berikke wurde past bij it koalysjeakkoard: 'Lok op 1'. Dat dêr ek in grut diel fan it jierlikse budzjet nei ta giet is winsklik", seit Statenlid Lieuwe van der Pol. Hij benadrukt het belang van organisatie Sport Fryslân. 

  Lees meer over "Verder werken aan een sportief en fit Fryslân"

  Labels:

 6. Damhert vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 26 mei 2021

  Slagvaardiger Faunabeheer

  Soms veroorzaken dieren schade aan de natuur, aan landbouwgewassen of leveren ze gevaar op voor de verkeersveiligheid. Het terugdringen van schade door dieren vraagt een grote inspanning van alle betrokkenen. Zowel als het gaat om het treffen van preventieve maatregelen als het organiseren en uitvoeren van beheer. De Faunabeheereenheid Fryslân (FBE) voert het beleid van de provincie uit. De fractie van de ChristenUnie merkt dat het lang duurt voordat er besluitvorming plaatsvindt door de FBE en dat er soms helemaal geen besluit valt. “Dit moat oars”, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol.

  Lees meer over "Slagvaardiger Faunabeheer"

  Labels:

 7. Woning Deinum 3 vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 21 april 2021

  Meer aandacht voor wooninitiatieven en dementerenden

  ChristenUnie vraagt aandacht voor wooninitiatieven zoals ‘Knarrenhofjes’, waarin ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook wil de fractie dat er meer bewustwording komt voor mensen die dementeren. Wat is de impact op de samenleving en de woonomgeving? 

  Lees meer over "Meer aandacht voor wooninitiatieven en dementerenden"
 8. Huis Deinum.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 30 maart 2021

  Hoe wil jij later wonen? – praat mee!

  De woningnood is hoog. Woningen in Fryslân worden steeds vaker gekocht door mensen buiten de provincie. Voor starters is het lastig om aan een huis te komen. Dat zijn allerlei vraagstukken waar nog geen goed antwoord op is. Wil jij met ons meepraten over woningbouw? Dat kan.

  Lees meer over "Hoe wil jij later wonen? – praat mee!"
 9. NHL-Hogeschool vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 2 maart 2021

  Gastcollege op NHL Stenden Hogeschool

  Wat doet een Statenlid? Tijdens een online les krijgen 110 eerstejaarsstudenten van de opleiding Rechten een inkijkje in de werkzaamheden van een provinciale volksvertegenwoordiger. Vol enthousiasme vertelt Statenlid Lieuwe van der Pol, als gastdocent, over zijn werk in Provinciale Staten.

  Lees meer over "Gastcollege op NHL Stenden Hogeschool"
 10. Fries Museum vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 17 februari 2021

  Onderzoek verdeling cultuurgelden

  Al lange tijd maakt Statenlid Lieuwe van der Pol zich zorgen over de uitwerking van het nieuwe kunst en cultuurbeleid van de provincie Fryslân. Met het nieuwe beleid “Nij Poadium” is de subsidiepot opnieuw verdeeld. Hierdoor zijn een aantal musea in financiële problemen gekomen. De ChristenUnie wil dat de subsidieverdeling onder de loep genomen wordt.

  Lees meer over "Onderzoek verdeling cultuurgelden"

  Labels: