Lokale afdelingen

Achtkarspelen
Mw. S. (Sjoukje) Kamminga, Bernhardlaan 39, 9285 TZ Buitenpost, E-mail
Dantumadiel
Dhr. H. (Henk) Minkes, Boskwei 7, 9067 DM Readtsjerk, E-mail
De Fryske Marren (Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân)
Dhr. A.C. (Alex) Hoksbergen, Bûgel 14, 8465 RW Oudehaske, E-mail
De Stellingwerven
Dhr. H. (Harrie) Rouwhorst, Slotemaker de Bruïneweg 82, 8433 MG Haulerwijk, E-mail
Dongeradeel
Mw. J. (Janneke) Goodijk-Hylkema, Van Sytzamastraat 3, 9145 SP Ternaard, E-mail
Ferwerderadiel
Mw. J. (Hannie) Dijkstra-Troost, Achter Brouwers 2, 9172 MT Ferwert, E-mail
Harlingen
Mw. J. (Joke) Meindertsma-Nauta, Barkhof 2, 8862 PB Harlingen, E-mail 
Heerenveen
Dhr. D.E. (Douwe) de Jong, Beugel 185, 8447 AT Heerenveen, E-mail
Kollumerland c.a.
Mw. A. (Aukje) Leistra-Detmar, De Meerpaal 5, 9851 BG Burum, E-mail
Leeuwarden
Dhr. D.M.J. (Dirk-Jan) Kuiken, De Prunus 13, 8934 CR Leeuwarden, E-mail
Opsterland
Dhr. G.W. van der Velde, Foareker 11, 9247 AA Ureterp, E-mail
Smallingerland
LA ChristenUnie Smallingerland, Postbus 193, 9200 AD Drachten, E-mail
Súdwest-Fryslân (Sneek, Wymbritseradiel, Wûnseradiel, Bolsward, Nijefurd en Littenseradiel)
Dhr. K. (Klaas) Hofman, Tettingburren 2, 8711 EJ Workum, E-mail
Tytsjerksteradiel
Dhr. R. (Rik) van den Dolder, Douwelaan 9b, 9062 EL Oentsjerk, E-mail