Naar een toekomst zonder aardgas en –olie?

ijsberg_610donderdag 28 februari 2013 17:16

In september 2009 is door Sicco Boorsma (toenmalig statenlid van de ChristenUnie) een initiatiefvoorstel ingediend tot het instellen van een Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). Op 6 februari jl. is in de commissie Lân, Loft en Wetter van de Provinciale Staten Fryslân een voorstel van GS besproken hoe een dergelijk fonds eruit zou moeten zien. De ChristenUnie fractie is blij dat een belangrijke stap is gezet tot de realisatie van het FSFE.

De doelstelling van het fonds is het aanjagen van projecten voor de ontwikkeling van duurzame energie. Kort gezegd betekent duurzaam het niet gebruiken van fossiele energiebronnen (steenkool, aardgas en –olie) Het doel daarbij is dat in het jaar 2020 Fryslân voor 16% is voorzien van duurzame energie. Daarmee stopt het voorstel van GS. De ChristenUnie stelt voor om naast de doelstelling voor het jaar 2020, een lange termijn doelstelling te formuleren, namelijk dat in Fryslân in het jaar 2050 voldoende duurzame energie wordt opgewekt om in de eigen behoefte te voorzien. De noodzaak hiertoe wordt bepaald door de afnemende gasvoorraden in Nederland. Gezien de huidige discussies over het Slochterenveld, zou het aanbod van gas nog wel sneller kunnen afnemen dan nu het geval is. Om te voorkomen dat we in de periode tussen 2020 en 2050 geen andere keuze hebben dan het gat tussen vraag en aanbod op te vullen met kernenergie (wie wil dat in Fryslân?), moeten  we tijdig maatregelen nemen. Hoe zou in 2050 de energiesituatie in Fryslân eruit kunnen zien? Het is moeilijk om daar nu een concreet antwoord op te geven. Alle vormen van duurzame energie zullen moeten worden aangesproken. Er zal hard moeten worden gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe technologie. Tegenstanders van het uitspreken van een doelstelling voor 2050 zeggen dat je eerst moet weten hoe de doelstelling kan worden gerealiseerd. Ik wil de parallel trekken met het zeilen op zee. Je reisdoel is bepaald. De route die je vaart is afhankelijk van stroom, wind en ondieptes. Van te voren weet je niet precies wanneer je waar overstag moet. Maar bij elke beslissing die je neemt houd je wel het doel voor ogen. Zo kun je ook energiebeleid maken voor de lange termijn. Stel je geen doel dan kom je nergens.

Jacob Halma (namens de ChristenUnie commissielid in de Provinciale Staten van Fryslân)

27 februari was de Statenvergadering. De motie van de ChristenUnie om in 2050 fossielvrij te zijn is aangenomen:
20 stemmen voor (SP, PVDA, GrienLinks, D66, ChristenUnie), en 19 stemmen tegen (FNP, VVD, PVV, CDA).

#schepping #sterk
 

Labels

« Terug

Reacties op 'Naar een toekomst zonder aardgas en –olie?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.