Ingewikkelde zaken vereenvoudigen

money-2180330_1280.jpgwoensdag 31 oktober 2018 15:15

‘Minder beleid en minder regels’ staat in het coalitieakkoord van 2015-2019. Dat geldt ook voor de provinciale financiën. De provincie wil het financiële beleid vereenvoudigen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de transparantie. Tijdens de Provinciale Staten van 31 oktober 2018 wordt de ‘Notysje ferienfâldiging finansjeel belied’ behandeld.

De provincie is verplicht haar financiële administratie in te richten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Gelukkig is dit geen statisch document en is er vereenvoudiging mogelijk. De provincie wil bereiken dat er meer transparantie komt. Iedereen moet begrijpen hoe de begroting tot stand komt en hoe het financiële beleid wordt verantwoord.

De ChristenUnie fractie vindt dat de provincie een transparant financieel beleid hoort te voeren dat tegelijk vereenvoudigd is. Wiebo de Vries: ‘Dit mag echter nooit ten koste gaan van onze controlerende en kaderstellende taak. Vereenvoudiging houdt in dit geval ook in dat Gedeputeerde Staten verdergaande bevoegdheden krijgen bij het toekennen en schuiven van middelen tussen projecten. Daar zit ook een deel van de zorg. Hoe worden Provinciale Staten betrokken bij verschuivingen en de voortgang van projecten?’ Gedeputeerde Sander de Rouwe geeft als antwoord dat de Provinciale Staten volgens de reguliere Planning & Control cyclus op de hoogte gehouden worden.

De Notitie vereenvoudiging financieel beleid wordt unaniem aangenomen.

Labels

« Terug