Input Kadernota 2014 Anja Haga

woensdag 03 juli 2013 17:56

Toen ik maandag terugdacht over de gang van zaken rond het NUONgeld kwam de volgende zin bij me naar boven: ‘Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.’ (Lucas 6:31)
Stel, iemand zegt: ik heb een geldpotje en daar wil ik goede dingen mee doen. Je mag een cadeau uitzoeken. Zeg maar wat je wilt en wat het kost. Je levert je wensenlijstje in en hoort niets. Maar op zaterdagochtend lees je de krant en wat zie je? De gulle gever heeft zelf allemaal cadeaus uitgezocht, en het grootste deel van het potje opgemaakt. Hoe zou dat voelen? Je voelt je bekocht. Zo wil je niet behandeld worden. Helaas behandelt het provinciebestuur de friezen wel zo als het gaat om NUON-geld. Het is een farce.

Uitgangspunt ChristenUnie: eerlijk met geld omgaan. Én transparant. Iedereen gelijke kansen is ons motto. Dat is ook ons uitgangspunt bij NUON-geld. Dat is niet: een worst voorhouden en dan sorry zeggen. Eerlijk gezegd schaam ik me naar buiten toe voor de manier waarop politieke partijen over elkaar heen buitelen met voorstellen.

Maar goed. Vandaag bespreken we met elkaar de criteria waaraan de wensenlijstjes moeten voldoen. Als je aan deze criteria voldoet dan kun je in aanmerking komen voor NUON-geld. Als je eerlijkheid belangrijk vindt dan zeg je: alle plannen moeten door de zeef. Plannen van ondernemingen, van burgers, van gemeenten, én van politieke partijen in de staten. Alle plannen gaan door de zeef, en de beste houd je over. Dat is eerlijk en transparant.

In de inleiding in de kadernota staat: ‘we stropen de mouwen op om de Friese economie en mienskip juist in deze moeilijke tijd een extra impuls te geven.’ Prachtig verwoord. Wat ons betreft aan toevoegen: met een goede balans tussen people, planet en profit. Oftewel, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij hebben daarvoor een initiatiefvoorstel ingediend. Dat zou voor de zomer aan de orde komen, maar is niet gebeurd. Kan de gedeputeerde toezeggen dat het statenvoorstel, o.a. naar aanleiding van het initiatief, na de zomer/voor de begroting 2014 bij de staten is? Zodat bij de begroting oog is voor people/ planet/ profit.

Nu we het toch hebben over hoe je behandeld wilt worden.  Wij horen geluiden dat het niet zo goed loopt met de samenwerking met Groningen/Drenthe.  De gedachte kwam bij ons als fractie op dat sinds de FNP in het college zit er toch iets van een hek om Fryslân heen zit.

Is het college het met ons eens dat dit niet is wat je moet willen? Is het college het met de ChristenUnie eens dat als je het hebt over versterking van de Friese economie, je goed met de buurprovincies om moet gaan? Hopelijk behandelt het college onze buurprovincies goed en kan ze ons met concrete voorbeelden van hun goede intenties overtuigen.

 

De ChristenUnie heeft een aantal amendementen en moties op de kadernota:

 Het Nuon-geld dreigt grotendeels te worden uitgegeven aan plannen die door het college en politieke statenfracties zijn ingebracht. De stem van de Fryske Mienskip wordt daarmee wel heel klein gemaakt. Het afwegingskader geldt dan alleen nog voor een klein deel van de projecten. Daarom een AMENDEMENT: alle ingediende voorstellen – met uitzondering van de Quick Wins – die in aanmerking komen voor financiering uit de  Investeringsagenda, en die nog niet in de kadernota staan, moeten worden getoetst aan het vastgestelde afwegingskader. Pas daarna budget  vrijgeven. Dus ja: projecten die snel banen opleveren moeten doorgaan. Thialf staat bijvoorbeeld al in kadernota en kan dus doorgaan.

Wat de ChristenUnie betreft blijft er geld over voor gemeenten, en souperen we niet alles zelf op. Dit is het moment om het geld van de Friezen terug te geven aan de Friezen. Gemeenten weten als eerste overheid het beste hoe ze deze gelden met het hoogste resultaat kunnen investeren in de Fryske Mienskip. Maar gemeenten hebben het financieel moeilijk. Daarom: Van het budget van € 300 miljoen van Wurkje foar Fryslân minimaal € 50 miljoen reserveren voor de uitvoering van gemeentelijke plannen. Dit kunnen gemeenten gebruiken als cofinanciering. MOTIE

Omdat gemeenten het financieel moeilijk hebben, ook kijken of het mogelijk is dat de provincie leningen verstrekt aan gemeenten. MOTIE

Cofinanciering is het uitgangspunt wat de ChristenUnie betreft. Het zijn financieel lastige tijden: daarom kan de norm 1/3 provincie en 2/3 gemeente losser. Maar uitgangspunt is wel dat er cofinanciering blijft.  Je maakt gemeenten mee-verantwoordelijk als ze zelf ook geld bijleggen. Dat is committment, en dat mag je van gemeenten verwachten. Vooral omdat gemeenten als ze uitgewerkte plannen hebben meestal ook een bedrag in hun begroting hebben gereserveerd. Daarom MOTIE: lossere norm voor cofinanciering, maar cofinanciering wel als uitgangspunt.

Cofinanciering is ook aan de orde bij regiomarketing en toeristische promotie van Fryslân. De Regiomarketing gaat niet van een leien dakje. Vraag is of gemeenten en bedrijfsleven dit bedrag jaarlijks kunnen en willen ophoesten. Er zijn succesvolle initiatieven in de markt zijn die geen enkele steun van de overheid krijgen zoals Friesland Holland. Wat ons betreft worden bij de nieuwe plannen voor de regiomarketing ook commerciële partner(s) betrokken. MOTIE.

De Provincie spant zich in om werkgelegenheid in Fryslân te bevorderen en heeft daarbij alle inwoners van Fryslân op het oog; wat de ChristenUnie betreft zijn dat ook mensen die door een verstandelijke of lichamelijke handicap afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Daarom AMENDEMENT om in zeef 2 criteria F als pré toe te voegen: SOCIAAL, het project doet een beroep op de groep van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Tot zover het NUON-vermogen. Je zou bijna vergeten dat er nog meer in de kadernota staat…

Bernard Wientjes gaf duidelijk in zijn Rede van Fryslân aan dat de provincie Fryslân duidelijker moet aangeven hoe en wanneer ze aansluit bij de topsectoren. Dat is belangrijk om bijvoorbeeld Europese fondsen te krijgen. Wat ChristenUnie betreft komt in elk beleidsstuk, waar dit relevant is, duidelijk terug wat de koppeling is met topsectorenbeleid. MOTIE.

Een van de topsectoren is recreatie en toerisme. Het Rondje Lauwersmeer dreigt niet door te gaan omdat de gemeten Kollumerland en Dongeradeel elk geen € 166.000 euro kunnen ophoesten. Hierdoor dreigt een totale investering van € 4 miljoen niet door te gaan. In gemeente De Marne was dit ook het geval en helpt Provincie Groningen mee. Wat ons betreft doet Fryslân dat ook. MOTIE

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor de ChristenUnie. In de Kadernota 2014 wordt geen expliciet bedrag vrijgemaakt voor verbetering van verkeersveiligheid v fietsers en wandelaars. Er is € 8 miljoen voor kleinschalige infrastructuur. Wat ons betreft wordt hiervan € 2 miljoen gereserveerd voor het oplossen van verkeersonveilige situaties voor fietsers en wandelaars. MOTIE

Het Kabinet heeft bedacht dat mensen met een oldtimer ook motorrijtuigenbelasting moeten gaan betalen. Dit zal naar verwachting € 350.000 euro opbrengen in Fryslân. Bij begroting 2013 is motie van ChristenUnie aangenomen dat dit bedrag verrekend wordt in het opcententarief. Over dit laatste staat niets in de kadernota. Kan gedeputeerde TOEZEGGEN dat dit gebeurt en terugkomt in begroting 2014?

MOTIES/AMENDEMENTEN: 

Amendement: Arbeidsgehandicapten (amendement is niet aangenomen)

Motie: minimaal 50 miljoen voor gemeenten (motie is niet aangenomen)

Motie: Verkeersveiligheid Wandelaars en Fietsers (motie is aangenomen)

De overige moties/amendementen zijn ingetrokken of aangehouden.

 #samen #schepping #sterk

« Terug

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari