Jaarverslag 1997 van de statenfractie van het GPV in Fryslân

donderdag 01 januari 1998 10:19

BAGGERBELEID IN GEVAARLIJK VAARWATER

Nádat justitie een onderzoek instelde naar mogelijke malversaties bij baggerdepot 'Gouden Bodem' en 'Meersloot', gaf het College van Gedeputeerde Staten opdracht aan een extern bureau, nl. Coopers & Lybrand, om een steekproef te doen betreffende andere depots.
Eerst ging het om 16 gevallen die onderzocht zouden worden, later werden daar nog 5 gevallen aan toegevoegd, waarvan het vermoeden bestond, dat daar ook onzurgvuldig
gehandeld zou kúnnen zijn.
Het rapport van C&L liegt er niet om:
* er is gewerkt met verkeerde vergunningen
* er is gewerkt met verlopen vergunningen
* er is gewerkt zonder vergunningen
* er waren gedoogbeschikkingen, die er niet mochten zijn
* de inrichting van de eigen baggerdepots voldeden niet aan de eisen
* het toezicht op de baggerdepots was volstrekt onvoldoende geregeld
* procedures werden omzeild.
Daarmee werd de geloofwaardigheid van het provinciaal bestuur ernstig aangetast.

Eerst kwam de zaak aan de orde in de Commissie Waterstaat en Milieu.
Mijn centrale vraagstelling was: "Is het milieu wel in goede handen bij dit College?"
Daarbij verwees ik o.a. naar een uitspraak van wijlen minister Dales:
'Een overheid kan niet én rechtsstaat zijn én niet-integer. Een niet-integere overheid kan de rechtsorde niet handhaven".
In de Statenvergadering van februari moesten de partijen tot een eindbeoordeling komen.
Samen met de RPF/SGP kwamen wij tot de vraag: "Hoe kunnen wij het vertrouwen van de burger in een integere overheid terugwinnen?"
De voornemens van het College waren voor ons onvoldoende: wij wilden meer personeel dan alleen een voorgenomen interim-adjunctdirecteur. Vervolgens dienden wij twee moties in:
1. Provinciale Staten spreken hun afkeuring uit over de gemaakte fouten in het gevoerde beleid.
2. Provinciale Staten dragen het College op tot een herverdeling van taken te komen.
Er werden nog 5 andere moties ingediend. Slechts één motie werd aangenomen: de FNP vroeg om tot een model-instructie te komen voor overdracht van werkzaamheden van de voorgaande gedeputeerde naar zijn opvolger. Een magere afloop van een beladen zaak.....

NIEUWSKRANT

In april 1997 kwam weer een 'Nieuwskrant' van GPV-Friesland uit.
We zijn heel blij dat we op die manier -eerder dan in een jaarverslag- informatie kunnen geven aan de kiesverenigingen en leden.
In dit nummer hebben wij getracht het spanningsveld aan te geven tussen economie en milieu. Bouwen en bewaren behoort in evenwicht met elkaar te zijn.
Het kan een goede verbetering betekenen van de onderlinge communicatie. Dat zal de komende jaren meer van onze aandacht vergen.

BESTUURLIJKE VERNIEUWING

Het Project Bestuurlijke Vernieuwing Friesland gaat over een duidelijke taakverdeling tussen gemeenten, provincie en het rijk. Even de voorgeschiedenis op een rij:
* in maart '94 begon het project,
* in januari '95 kwam een 'stuurgroep' met een tussenrapportage: 'Tuskenspul':
gemeenten, provincie en rijk stemden in met voorstellen en richtinggevende uitspraken,
* begin '96 kwam de stuurgroep met het eindrapport 'Fryslân fernijt'.
De voorgeschreven methode voor mogelijke herindeling (een zogenaamde ARHI-procedure) werd daarna in gang gezet. De situatie rond Leeuwarden werd daarbij onder de loep genomen.
In januari '97 kwam het College met de uitspraak, dat daar 'kan worden volstaan met grenscorrecties', waarna de meerderheid van het College de ARHI-procedure stopte.
Een weinig inspirerend verhaal, zo vond ik. "Zonder hier voor herindeling te pleiten, vind ik dat de provincie zichzelf in een ondergeschikte rol gemanoevreerd heeft en daarmee de kans lijkt te missen om tot een krachtig middenbestuur uit te groeien".

VERHOUDING GPV-RPF-SGP

Om de onderlinge communicatie te bevorderen, nodigen de statenfracties van GPV en RPF/SGP ieder jaar alle GPV-, RPF- en SGP-bestuurders en fracties in Fryslân uit voor een gezamenlijk werkbezoek. Uiteraard wordt ook de steunfractie uitgenodigd en tevens de PKR en PCR (Provinciale Contactraden van de partijen).
Het afgelopen jaar is op 31 oktober een bezoek gebracht aan de gemeente Smallingerland. Het onderwerp was 'lokaal sociaal beleid'. Na een gezamenlijke lunch in E10 werden we verwacht in de 'Flearstins', waar biologische vruchtenwijn wordt geproduceerd. Wij ontvingen daar voorlichting van de Stichting 'Wrâldfrucht' over ecologische producten.

INTERNET

Na ongeveer een jaar een eigen provinciale GPV-site te hebben gehad, vond ik de tijd rijp om verdere stappen te ondernemen. Het GPV-bureau is ook bezig een plekje op Internet in te richten. Provinciale informatie kan dan deel uitmaken van de landelijke site. In die zin komt het Friese initiatief uitstekend van pas, maar is het te vroeg. Daarom kwam ik met hen overeen om de provinciale GPV-site voorlopig niet te promoten. Bovendien kost het beheer van de site tijd (reageren op e-mail, actualiseren van de informatie).
Ik besloot daarom voorlopig met het experiment te stoppen.

DE STEUNFRACTIE

De bemensing van de steunfractie aan het einde van 1997 zag er als volgt uit:
Fractie-assistent: A. Stoker, Leeuwarden.
Voor commissie Algemene en Economische zaken: A. Stoker, Leeuwarden.
Voor commissie Waterstaat en Milieu: A. Oostland, Kollum.
Voor commissie Ruimtelijke ordening: P. Boersma, Drogeham.
Voor commissie Welzijnszaken: H. Houtsma, Leeuwarden.
Fractie-secretariaat: B. van der Werf-Fennema, Rinsumageest.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 1998 (15 en 17 december 1997)

Het motto van onze Algemene beschouwingen was: 'WERK EN WELZIJN'.
"De ontwikkeling van de samenleving is een roeping voor mensen. Werk (betaald of onbetaald) is daarvoor een goed middel. Door betaald werk kunnen burgers in hun eigen levensonderhoud voorzien. Dat is belangrijk voor henzelf én voor de overheid. De overheid moet zich daarom maximaal inspannen voor voldoende werkgelegenheid. Fijn dat een groot bedrijf als Hewlett Packard besloot zich in Heerenveen te vestigen. De commissaris komt voor zijn inspanningen daarvoor een woord van dank toe!"
"In de euforie van deze economische opsteker worden schaduwzijden onderbelicht.
Niet maximale welvaart moet ons doel zijn, maar het bouwen en bewaren van Gods schepping.
Aan 'bouwen' (economie en werkgelegenheid) besteden we ruime aandacht,
maar 'bewaren' (zorg voor natuur en leefmilieu) is ook een gezamenlijke opdracht.
Bouwen en bewaren moeten beide bevorderd worden.
Door Hewlett Packard zullen er tientallen trucks per dag moeten rijden. Dat is slecht voor het milieu en slecht voor het klimaat."
Na het noemen van de conferentie in Kyoto over het klimaatprobleem heb ik o.a. gezegd:
Daarom is de Zuiderzeelijn van groot belang (het GPV pleit daar al zo'n 20 jaar daarvoor)!
Dat is tevens een oplossing voor Schiphol. Als alternatief voor het binnen-Europese vliegverkeer.
Verder hebben wij weer aandacht gevraagd voor Duurzaam veilig wegverkeer. Daarvoor mogen de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting wat ons betreft verhoogd worden. Dat mag van ons ook om het openbaar vervoer te stimuleren.
Tenslotte hebben we gezegd: "Het College wil niet alleen inzetten op economie en infrastructuur en dat is goed. Welvaart is niet ons hoogste streven. Welzijn stijgt daar bovenuit. Welzijn is evenwel geen doel op zich, maar een gave én een opdracht. Een opdracht voor burgers en overheid. De zorg van de overheid moet vooral uitgaan naar hen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Overheid en burgers zouden allen moeten gaan leven naar het voorbeeld van Jezus. De herdenking van diens geboorte kan ons daar weer bij bepalen."
Meer partijen vroegen aandacht voor de Zuiderzeelijn. Het College heeft daarna toegezegd zich extra te zullen inspannen voor de Zuiderzeelijn:
voor een traceewet, voor eventuele meebetaling, voor aanpassing van het Streekplan en om bij gemeenten erop aan te dringen de aanleg mogelijk te maken.

Zo mocht het politieke werk weer doorgang vinden in het jaar 1997.
Wij zijn de HERE dankbaar voor de krachten die Hij gaf.
Zowel aan mij, aan mijn vrouw, als aan de steunfractieleden.
Aan hen ben ik veel dank verschuldigd.

Bram van der Werf, van Burmaniastraat 19, 9105 LE Rinsumageest, telefoon 0511 422187, fax 0842 117325.

« Terug

Reacties op 'Jaarverslag 1997 van de statenfractie van het GPV in Fryslân'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.