Voorrang voor nieuwe woonvormen ouderen

IMG_3600 (2).jpgmaandag 04 maart 2019 08:15

De ChristenUnie wil dat de overheid nieuwe woonvormen voor ouderen voorrang geeft boven bijvoorbeeld commerciële exploitatie van vrijkomende grond. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zegt zaterdag 2 maart op campagne in het Friese Beetsterzwaag dat provincies een bepaald percentage van alle nieuw te bouwen woningen moet bestemmen voor deze nieuwe woonvormen.

Daarbij is het belangrijk ook te kijken naar voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven. Hij wil dat provincies een provinciaal ouderenwoonakkoord sluiten om hierover afspraken te maken. ‘Een goede buur is voor veel ouderen minstens zo belangrijk als een verre vriend. Voor die ‘goede buren’ moeten we dan ook ruimte maken. Dat gebeurt nog te weinig. Nieuwe woonvormen voor ouderen en vaak ook dóór ouderen verdienen onze steun,’ aldus Segers.

Beetsterzwaag is niet toevallig uitgekozen om met deze boodschap te komen. In het Friese dorp staat nu nog basisschool De Trime. De school gaat echter dicht en de grond komt vrij. Een groep zelfstandig wonende senioren staat te popelen om op het terrein een eigen min of meer beschutte woonvorm te stichten. De vraag is of dat gaat lukken: ook commerciële partijen hebben hun oog laten vallen op de grond.
Segers: ‘Dan is het aan de overheid om langszij te komen en dit soort nieuwe woonvormen voor ouderen te faciliteren. Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen voor ouderen, nu met het verdwijnen van de bejaardentehuizen het gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis heel groot is geworden. Het maatschappelijk belang van nieuwe woonvormen is veel groter dan het financiële belang van een zo hoog mogelijke prijs voor de grond. En ik wil dat ouderen aan het langste eind trekken en niet deze commerciële jongens.’

De ChristenUnie pleitte er in de Tweede Kamer met succes voor om een nationaal ouderenwoonakkoord te sluiten. Daarin moeten afspraken worden gemaakt met alle maatschappelijke partijen die een rol spelen in de huisvesting van ouderen. De ChristenUnie wil dit nu ook provinciaal. ‘In het provinciaal ouderenwoonakkoord kan bijvoorbeeld staan hoeveel procent van alle nieuwbouw bestemd moet worden voor nieuwe woonvormen voor ouderen. En hoe de provincies en gemeenten om willen gaan met vrijkomende grond. Daarmee komen er heldere, afrekenbare afspraken over hoe we zorgen dat ouderen een fijn en veilig thuis krijgen,’ zegt Segers.

Hij heeft in ieder geval steun van de provinciale afdeling van zijn eigen partij. ChristenUnie Fryslân-lijsttrekker Wiebo de Vries wil in de Staten pleiten voor een ouderenwoonakkoord. De Vries: ‘Omdat veel verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis blijven wonen, zijn nieuwe woonvormen hard nodig om ervoor te zorgen dat mensen waardig ouder kunnen worden. Genoeg geschikte woonvormen zijn belangrijk om te voorkomen dat ouderen naar elders moeten verhuizen en hun vertrouwde sociale omgeving moeten missen. Ook komen hierdoor gezinswoningen vrij voor jongere generaties. Dat is weer goed om de leefbaarheid van dorpen en kernen te versterken.’

Zie hier artikel in Friesch Dagblad van 2 maart 2019

Labels

« Terug