Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân maart 2021

Gezegende paasdagen

Vrienden van de ChristenUnie

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ (Mattheüs 25: 35,36)

Kiezen voor wat echt telt, was de slogan van de ChristenUnie deze Tweede Kamer verkiezingen. Die focus past goed bij de bezinning van de veertigdagentijd. Als we stil staan bij het leven van Jezus zien we eenzelfde focus op dat wat echt telt: barmhartigheid en goed doen. In de werken van barmhartigheid gaf Jezus ons daarin concrete voorbeelden.

Het is aan ons deze opdrachten te vertalen in het politieke werk. Daar zetten we ons onvermoeibaar en vol overtuiging voor in, bewust van onze menselijke tekortkomingen.
Daarom past ons daarbij bescheidenheid, maar bovenal dankbaarheid dat wij ons daarbij mogen laten leiden door Zijn plan.

Al in februari stelden we vragen aan het college over de onwerkbare situatie die ontstaat voor boeren door de nieuwe omgevingsverordening. Toch wordt de verordening ongewijzigd ter inzage gelegd en ontstaat er onrust bij de boeren. Een spoeddebat is het gevolg. De gedeputeerde geeft uiteindelijk toe de worsteling van de boer met de regelgeving te hebben onderschat en biedt excuses aan.

In de stille week voor Pasen hebben de Friese Staten een bescheiden agenda, in de startnotie voor het programma landschap maken we een afweging over het gebruik van de Friese ruimte. Hoe doen we recht aan zowel natuur en andere maatschappelijke opgaven als woningnood?

Het onderwerp wonen staat op de rol voor april. Hierover gaan wij graag met u in gesprek. We organiseren op 15 april een digitale bijeenkomst om uw ervaringen over wonen in Fryslân en uw visie op de toekomst hierop mee te kunnen nemen bij de behandeling van de uitvoeringsagenda Wenje. Laat van u horen.

Wij wensen u een gezegend paasfeest toe!

 

Uit de Staten

Hoe wil jij later wonen? – praat mee!

De woningnood is hoog. Woningen in Fryslân worden steeds vaker gekocht door mensen buiten de provincie. Voor starters is het lastig om aan een huis te komen. Dat zijn allerlei vraagstukken waar nog geen goed antwoord op is. Wil jij met ons meepraten over woningbouw? Dat kan.

Lees verder

Houd Fryslân bereikbaar

Houd Fryslân bereikbaar, met die oproep stellen ChristenUnie, Partij van de Arbeid, CDA en FNP schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Op 30 maart hebben de Statenfracties kennis genomen van het transitieplan openbaar vervoer. Dit plan is opgesteld op verzoek van het Rijk, waarin een aantal scenario’s worden geschetst voor het openbaar vervoer in Fryslân. De Statenleden vragen naar het perspectief voor de reiziger voordat de bezuinigingen worden doorgevoerd.

Lees verder

Zorgen voor ons landschap

Natuur, landschap en rust en ruimte, dat is waar de meeste inwoners van Fryslân van houden. De provincie wil daarom samen met onder meer gemeenten en andere partijen werken aan een gedeelde visie over wat we wel en niet in ons landschap mogelijk willen maken.

Lees verder

De verbouwing van Friesland, de andere analyse!

De Lelylijn is een prachtige kans voor Fryslân! Op 23 september 2020 omarmden 11 van de 12 partijen in Provinciale Staten een voorstel van de VVD om de Lelylijn op te nemen in de  Friese omgevingsvisie, waarin staat waar het provinciebestuur met Fryslân naar toe wil. In de tekst van het voorstel staat dat de Lelylijn kansen biedt voor het vestigingsklimaat en de leefbaarheid voor het Noorden.

Lees verder

ChristenUnie vraagt spoeddebat aan

Wat ging er mis met de concept-omgevingsverordening? Friese boeren zijn boos omdat zij niet meer zomaar hun land op mogen. Zij moeten, voordat zij werkzaamheden uitvoeren, hun land laten controleren door een vogeldeskundige op nesten. ChristenUnie vraagt een debat aan omdat er onrust is, wantrouwen en de zoveelste maatregel.

Lees verder

Ga voor een positieve aanpak van de zorgplicht weidevogels

Het voornemen van de provincie om de zorgplicht voor weidevogels aan te scherpen in de omgevingsverordening en actief te gaan controleren, levert talloze boze reacties op bij boeren. En niet alleen zij zien het absoluut niet zitten: ook de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) wordt er bepaald niet enthousiast van. De relatie tussen nazorgers en boeren komt hiermee onder druk te staan, vrezen zij. Nazorgers, waar er toch al te weinig van zijn, zullen afhaken en de weidevogels zijn de dupe.

Lees verder

Fractie in actie

Gastcollege op NHL Stenden Hogeschool

Wat doet een Statenlid? Tijdens een online les krijgen 110 eerstejaarsstudenten van de opleiding Rechten een inkijkje in de werkzaamheden van een provinciale volksvertegenwoordiger. Vol enthousiasme vertelt Statenlid Lieuwe van der Pol, als gastdocent, over zijn werk in Provinciale Staten.

Lees verder

Terugblik verkiezingen

Kiezen voor wat écht telt

Het is nog maar kort geleden dat we naar de stembus mochten. We zijn dankbaar dat we vijf zetels in de Tweede Kamer hebben gekregen. Gert-Jan Segers: “Welke plek ons ook gegeven is, wij zullen ons met hart en ziel inzetten.” 

In de aanloop naar de verkiezingen organiseerden we een digitale bijeenkomst met Stieneke van der Graaf uit de Tweede Kamer, Wiebo de Vries en Egbert Berenst uit de provinciale politiek en waterschap. Ook kandidaat Tweede Kamerlid Carlijn Niesink uit Wirdum was hierbij aanwezig. Tijdens deze avond zijn vragen gesteld over openbaar vervoer, energietransitie en kringlooplandbouw. De antwoorden van deze vragen vindt u hier. Tevens kunt u de livestream via deze link nog terugkijken.

Contact

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert elke maandagavond om 19:00 uur. U bent van harte welkom om een vergadering digitaal bij te wonen. Aanmelden kan bij het fractiebureau via Anita Vellema

                                                      facebookpictrond.pngtwitterpictorond.pngYTlogo (2).jfif

Provinciehuis Tweebaksmarkt 52  Postbus 20120 8900 HM  Leeuwarden

christenunie@fryslan.frlwww.christenunie.frl – 058 – 292 8801 (maandag t/m vrijdag)

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts