Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Januari 2015

Vrienden van de ChristenUnie

Nog een paar dagen te gaan en dan ligt de eerste maand van het nieuwe jaar al weer achter ons. Het was een ruig begin met ellende, honger, oorlog en geruchten van oorlog. Het doet ons reikhalzend uitzien naar de beloofde heelheid van de schepping!  

In de Staten van Fryslân loopt de temperatuur inmiddels aardig op. Met de verkiezingen van Provinciale Staten op 18 maart in zicht, lopen de partijen zich warm voor de campagne.  Er staan al diverse debatten gepland. Het campagneteam is druk bezig met het in gang zetten van activiteiten waarmee de ideeën en de visie van de ChristenUnie bij de inwoners van Fryslân onder de aandacht worden gebracht.  Ondertussen wordt op het fractiebureau hard gewerkt aan het jaarverslag van 2014. Het is de bedoeling dat deze nog voor de verkiezingen bij u op de mat valt.

Ondertussen gaan we door met onze kerkentour.  We ervaren het al een grote zegen om steeds weer de verbinding te ontdekken met zoveel christenen in Fryslân in diverse kerkgenootschappen. Samen dienen we dezelfde opgestane Heer. Op onze site vindt u wekelijks nieuwe verslagen van de kerkdiensten die we bezoeken.

Campagnetijd is een spannende tijd. Er komt veel op ons af en de werkdruk is hoog. We doen ons best en leggen het dan terug in de handen van onze Heer. Van Hem verwachten we het. Hij regeert! Bidt u met ons mee om een zegen over ons werk?

Al benieuwd naar het landelijk spotje van de ChristenUnie? Klik dan hier. De Friese spot komt in de volgende flits.  

Soepel omgaan met regels voor boeren

Boeren in Fryslân die schade ondervinden door muizen en aan agrarisch natuurbeheer doen, dreigen dubbel getroffen te worden. De muizenplaag dwingt tot het opnieuw inzaaien van land ten gunste van de reguliere bedrijfsvoering. Maar de regelgeving rondom een aantal beheerpakketten voor agrarisch natuurbeheer verbiedt het opnieuw inzaaien van grasland. De ChristenUnie vindt dat de provincie Fryslân soepel met de regels moet omgaan. “Regels zijn er om het doel te bereiken. Maar als die regels ertoe leiden dat boeren stoppen met agrarisch natuurbeheer dan spannen we het paard achter de wagen”, vindt fractievoorzitter Anja Haga. “Hoogste tijd dat de provincie in actie komt”. De ChristenUnie stelt hierover vragen aan de gedeputeerde.
Op 19 januari was Anja Haga aanwezig in Joure bij de landelijke actiedag om aandacht te vragen voor de muzienplaag. Een verslag daarvan leest u hier. Ook in de Tweede Kamer stelde de ChristenUnie vragen over een mogelijke schadevergoeding voor getroffen boeren.

Lees verder

Meer flexibiliteit bij huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus

Het huisvesten van vluchtelingen met een erkende vluchtelingenstatus is al jaar en dag een probleem voor veel gemeenten. Iedere gemeente krijgt ermee te maken. De Statenfractie van de ChristenUnie wil dat de provincie zich meer flexibel opstelt naar de gemeenten. In de huidige situatie bepaalt de provincie op basis van het aantal inwoners hoeveel statushouders een gemeente op moet nemen. De ChristenUnie is van mening dat ook andere criteria een rol moeten spelen.

Lees verder

Met vaart aan de slag in veenweidegebied

Nog voor het zomerreces van 2015 moet Gedeputeerde Staten van Fryslân de uitvoeringsplannen voor het veenweidegebied aan de Friese Staten voorleggen. Zo wil de ChristenUnie de vaart erin houden. "Het heeft nu lang genoeg geduurd. De streek heeft recht op actie," vindt Wiebo de Vries van de ChristenUnie. De motie hierover die hij woensdag 21 januari indiende, kreeg steun van de meerderheid van de Staten.

Lees verder

Fietsplan voor Afsluitdijk

Fietsen over de Afsluitdijk is voor de meeste mensen een pittige uitdaging. Maar met de voorstellen van de ChristenUnie kan zelfs een weinig geoefende fietser de 32 kilometer bedwingen. Op woensdag 21 januari lanceerde de Statenfractie van de ChristenUnie een plan om de Afsluitdijk fietsvriendelijker te maken. De dijk staat op de nominatie voor een flinke opknapbeurt. Een fietspad aan de Waddenzeedijk maakt daar onderdeel van uit. Onderdeel van het fietsplan is  ondermeer een 'wind-mee arrangement'; met de bus tegen de wind in en terug per fiets met de wind in de rug. "Toeristen, forenzen en iedereen die maar wil zou verleid moeten worden een keer per fiets over de dijk te gaan," vindt fractievoorzitter Anja Haga. "Met deze voorstellen wordt dat wat eenvoudiger." Een motie om de plannen van de CU te onderzoeken, kreeg steun van de meerderheid van de Staten.

Lees verder

Hulp provincie nodig bij in beeld brengen uitgeprocedeerden

De provincie moet gemeenten helpen bij het in beeld brengen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat vindt de provinciale fractie van de ChristenUnie. In december stelde statenlid Ynze de Boer vragen aan het provinciebestuur naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor de Sociale Rechten (Ecsr).

Lees verder

Onderzoek mogelijkheid voor steun aan MFC Hantum

De Statenfractie van de ChristenUnie wil van Gedeputeerde Staten weten of er mogelijkheden zijn om het initiatief te ondersteunen van de 4H dorpen Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure om een klein Multifuctioneel centrum (MFC) te bouwen. De dorpen willen dit MFC bouwen ter vervanging van vier oude gebouwen in de dorpen. Het initiatief wordt breed gedragen door de bevolking.

Lees verder

Fractie in Actie

 
 

Samen binden

 
       
 
 

Aan het begin van het nieuwe jaar komen ChristenUnie bestuurders, raadsleden en Statenleden uit Fryslân bijeen om bij te praten over politieke zaken.

 

Deze keer stonden de komende verkiezingen van Provinciale Staten centraal. Daarom waren ook alle kandidaten op de PS-lijst uitgenodigd.

 

Anja, Wiebo en Ynze spraken de aanwezigen kort bij over de actuele politiek. Andries Bouwman gaf als campagneleider een korte briefing over de acties die op touw staan de komende tijd.

 
 
 

ChristenUnie Fryslân steunt de actie Walk For Freedom

Op 21 februari 2015 vindt de Walk For Freedom plaats, een wandeling in de binnenstad van Leeuwarden. Doel van de actie is het onrecht van mensenhandel en prostitutie aan het licht te brengen. De ChristenUnie Fryslân zet zich in voor een mensenhandelvrije provincie en beveelt de actie dan ook van harte aan. Aanmelden kan via: www.walkforfreedom.nl.

Lees verder

In gesprek met boerinnen

Anja Haga sprak woensdag 28 januari met een flinke delegatie boerinnen van LTO Vrouw & Bedrijf over belangrijke items als muizenplaag, windbeleid, ganzenschade, PAS/NB, veenweideproblematiek. Haga nam aan het gesprek deel op uitnodiging van de LTO. "Het was een goed gesprek," concludeerde ze na afloop. "Goed om van hen te horen welke gevolgen de genoemde onderwerpen hebben voor het leven op de boerderij." 

 

Kerkentour

Zevende-dag Adventisten

Zaterdag 17 januari was ik te gast bij de Zevende-dag Adventisten in Leeuwarden. Dit jaar vieren zij hun 100e jubileum na de eerste dopelingen in Minnertsga op 27 maart 1915. De Zevende-dag Adventisten of Adventkerk is ontstaan in het midden van de 19e eeuw, als één van de in die tijd zo populaire opwekkingsbewegingen. Inmiddels is ze uitgegroeid tot één van de meest verspreide protestants-christelijke kerken ter wereld. De Bijbel is voor hen het geïnspireerde woord van God. Een boek waaraan de herkomst en toekomst van de mens ontleend kan worden.

Lees verder

Bonifatiuskerk (PKN) Oldeberkoop

Zondag 11 januari was ik te gast bij de PKN gemeente in Oldeberkoop. De Bonifatiuskerk behoort tot de oudste kerken van Zuidoost Friesland. Het kerkgebouw vormt het historisch middelpunt van het dorp. De kerk werd bij zijn oprichting gewijd aan Bonifatius. In een document uit 1553 wordt de kerk aangeduid als de Parochiekerk van de H. Vitus te Antiqua Bercoop in Stellingwerff. De bouw van de oudste delen van de kerk is waarschijnlijk rond het jaar 1125 voltooid.

Lees verder

RK Parochie Dokkum

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar vier ik het feest van Driekoningen in de RK Parochie in Dokkum en maak ik kennis met de parochianen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Omdat pastor Paul Verheijen herstellende is van een ingreep gaat pastor Jan Alfrink uit Heerenveen voor in de viering. Pastor Verheijen kan er vandaag, voor het eerst, weer bij zijn. Hij wordt door iedereen hartelijk welkom geheten.

Lees verder

Overig nieuws

ChristenUnie wil ouderbijdrage jeugd-GGZ schrappen

De ChristenUnie en D66 willen voor 2015 een opschorting van de ouderbijdrage voor de Jeugdwet. De ChristenUnie heeft in het eerste debat over de transitie Jeugdzorg voorgesteld om de ouderbijdrage voor de jeugd-ggz op te schorten. Deze bijdrage kan oplopen tot 1500 euro per jaar wat een drempel kan zijn voor ouders om hulp te vragen. Staatssecretaris Van Rijn wil de ouderbijdrage voor de jeugd-ggz voorlopig echter niet opschorten.

Lees verder

Eindelijk financiering van bed bad en brood

Staatssecretaris Teeven gaat gemeenten geld geven om 'bed, bad & brood' voorlopig mogelijk te maken voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. De ChristenUnie heeft daar al maanden op aangedrongen.

Lees verder

Vragen over uitkomsten belevingsonderzoek euthanasie

Kamerlid Carla Dik-Faber wil dat patiënten beter geïnformeerd worden over de grenzen van de euthanasiewetgeving. Uit onderzoek blijkt dat artsen het moeilijk vindt om 'nee' te zeggen tegen een euthanasieverzoek. De ChristenUnie vindt het onwenselijk dat bijna 70 procent van de artsen zich onder druk gezet voelt om euthanasie uit te voeren.

Lees verder

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Anja Haga: @anjahaga
  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.fryslan.christenunie.nl
ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert bijna elke maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts