Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

November 2015

Het duister
kan de duisternis
niet verdrijven
dat kan alleen het licht

Haat
kan de haat
niet uitbannen
dat kan alleen de liefde

Deze wijze woorden van Martin Luther King citeerde onze nieuwe fractievoorzitter Wiebo de Vries zaterdagmorgen na de verpletterende berichten over de aanslag in Parijs op vrijdagavond.
In ons zoeken naar houvast in deze wereld op drift, vinden we geweldige woorden in de Bijbel. 'God is licht en er is in Hem geen spoor van duisternis' staat in 1 Joh. 1:6. In deze God die liefde is vinden wij onze vaste grond. Hij heeft de duisternis overwonnen; Hij draagt de Zegenkroon.

Bij al dat wereldgeweld valt de provinciale politiek in het niet. Maar we willen het u toch zeker niet onthouden. U heeft al van ons een mailing gehad waarin we het vertrek van Anja Haga aankondigden. Ze is voorgedragen als wethouder in Arnhem. We laten haar met spijt in het hart gaan. Arnhem mag zich in de handen knijpen met zo'n goede politica en we verwachten nog veel van haar te horen!

Op de agenda van de Friese Staten stond deze maand ondermeer de begroting 2016. Hoe gaan we om met het geld van de Provincie? Worden er goede keuzes gemaakt? U leest er meer over in deze Nieuwsflits.

We wensen u veel leesplezier.

Uit de Staten

Anja Haga vertrekt; Wiebo de Vries nieuwe fractievoorzitter

Fractievoorzitter Anja Haga van de Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân wordt voorgedragen als wethouder in de gemeente Arnhem. Als alles volgens plan verloopt zal Haga eind deze maand als wethouder in Arnhem worden beëdigd. In de fractie wordt Anja opgevolgd door Wiebo de Vries. Ynze de Boer is vice-fractievoorzitter. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 16 december neemt Anja officieel afscheid en wordt Richard Klerks beëdigd als Statenlid voor de ChristenUnie.

Lees verder

Coalitie doet aan potverteren

De aankomende vier jaar zal er veel meer geld uitgaan dan er binnen komt. Dat zei fractievoorzitter Wiebo De Vries aan het begin van zijn betoog bij de behandeling van de Begroting 2016 op woensdag 11 november in de Staten van Fryslân. Niet alleen geeft het college teveel uit, maar doet dat ook aan verkeerde thema’s, vindt De Vries.

Lees verder

Unanieme steun voor CU-motie om 'knip' in Trekweg te keren

De ChristenUnie wil de Trekweg (N910) tussen Gerkensklooster en Dokkum openhouden voor alle verkeer. Dit in tegenstelling tot Gedeputeerde Staten die van plan zijn om halverwege volgend jaar een afsluiting (knip) in de weg aan te brengen ten zuiden van Kollum. Autoverkeer zou dan een andere route moeten nemen. De ChristenUnie verwacht dat dit leidt tot veel sluipverkeer door de dorpen en vraagt GS het plan van tafel te halen. De Staten zijn het unaniem eens met de ChristenUnie en steunen een motie hierover. De gedeputeerde wordt in de motie gevraagd met gemeenten in gesprek te gaan.

Lees verder

Geen onderzoek naar kortingskaart voor Friese MBO studenten

De coalitie van CDA, VVD, FNP en SP in Fryslân wil geen onderzoek doen naar een tegemoetkoming in de reiskosten van minderjarige MBO-studenten. Ondanks een vurig pleidooi hiervoor door de ChristenUnie. Ouders van deze groep jongeren zijn soms meer dan 100 euro per maand kwijt aan reiskosten. Dat is voor sommigen van hen een bijna niet te behappen opgave. ChristenUnie en PvdA willen deze ouders graag helpen, maar kregen daarvoor geen meerderheid in de Friese Staten. Op 1 januari 2017 krijgen alle MBO-studenten een OV-kaart. De overbrugging van de hoge kosten zou dus slechts tijdelijk zijn.

Lees verder

CU stelt vragen bij verhogen waterpeil in Lauwersmeer

De Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân is kritisch over het plan om het waterpeil in het Lauwersmeer tijdelijk met 40 cm te verhogen. Waterschap Noorderzijlvest zal deze peilverlaging bij wijze van proef volgend jaar uitvoeren vanaf februari tot april. De ChristenUnie wil weten welke risico's boeren, burgers en recreatiebedrijven in het gebied lopen als onverhoopt door samenloop van omstandigheden veel meer water in het gebied komt dan voorspeld.

Lees verder

Kerkentour

Speciale dienst met Diamanten in VBG Bethel

Deze maand mocht ik in het kader van de kerkentour een dienst bijwonen in een gemeente van mijn keuze maar het liep niet zoals ik het gepland had deze keer. ’s Ochtends ging de telefoon, ziekte bij de Diamanten en de vraag of ik in kon vallen…..

Lees verder

Vragen van de ChristenUnie

Informatie Fryske Universiteit

De ChristenUnie heeft sterke vermoedens dat Gedeputeerde Staten informatie achterhouden over de financiering van University Campus Fryslân. De coalitiepartijen beschikken al wel over deze informatie, heeft de ChristenUnie gehoord. De ChristenUnie vindt dat een rare gang van zaken en vroeg de gedeputeerde om opheldering.

Lees verder

Risico's gaswinning

De gaswinning in Noordoost Fryslân leidt mogelijk tot bodemdaling en schade aan gebouwen en gronden. Volgens een aantal bewoners in het gebied is dat nu al het geval. De ChristenUnie wil weten of er een goed beeld is van de huidige staat van woningen en gebouwen en of er een nulmeting in het gebied is gedaan. Daarom stelde de fractie vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder

Meer nieuws van de fractie

Bezoek Maritieme Academie Harlingen

Op woensdagochtend 7 oktober 2015 bracht de fractie een bezoek aan de Maritieme Academie Harlingen. Arjen Mintjes, de directeur van de zeevaartschool, legt uit wat de historie is en wat er verder allemaal wordt gedaan op deze school.

Lees verder

Christenen en Cultuur bundelt krachten met Taakgroep Kerk in de Stad

De werkgroep Christenen en Cultuur gaat de krachten bundelen met de Taakgroep Kerk in de stad. Deze taakgroep is al langere tijd bezig met kerken en geloofsgemeenschappen aan de slag te laten gaan met  plannen en ideeën rond Culturele Hoofdstad 2018.  Namens de ChristenUnie zal Frits Rijpma, fractievoorzitter van de CU-fractie in Leeuwarden deel uitmaken van de taakgroep.

Lees verder

Landelijk nieuws van de ChristenUnie

Gert-Jan Segers nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie

Met een unaniem besluit van de fractie werd dinsdag 10 november de voorzittershamer doorgegeven aan Gert-Jan Segers. Oud-fractievoorzitter Arie Slob gaf bij deze speciale gelegenheid de twee fractiebijbels van de RPF en GPV mee. De vertrekkend partijleider gaf hem mee dicht bij de Bron te blijven en zichzelf te blijven.

Lees verder

ChristenUnie presenteert '8 puntenplan voor vluchtelingenopvang'

Wekelijks ontvangen we in Nederland honderden tot soms duizenden vluchtelingen uit met name Syrië die een veilig heenkomen zoeken vanwege oorlogsgeweld in hun thuisland. Het stelt de samenleving voor grote uitdagingen, waar geen gemakkelijke oplossingen voor bestaan.

Lees verder

Samenleving vol ideeën over voedselverspilling

De overheid, het bedrijfsleven en de samenleving moeten samen de tanden zetten in voedselverspilling. Daarom begon ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber op de Dag van de Duurzaamheid de actie ‘WhatsAppen tegen voedselverspilling’. Een week lang stuurden mensen uit het hele land ideeën over en foto’s van voedselverspilling per WhatsApp naar het Tweede Kamerlid.

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Anja Haga: @anjahaga
  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer
  • Richard Klerks: @RichardKlerks

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts