Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Juli 2016

en nu de juiste versie.....

Er ging in het weekend was mis met het versturen van de nieuwsbrief van de ChristenUnie Fryslân. Daardoor kreeg u vanmorgen een nieuwsflits met daarin een uitnodiging voor een ondernemersontbijt die al was afgerond op moment dat u de flits in uw mailbox ontving. Dat was niet bedoeling. Onze excuses daarvoor.

Bij deze ontvangt u het juiste exemplaar.

Beste ChristenUnie vrienden

Met deze laatste nieuwsflits voor de zomer willen we u op hoogte brengen van de politieke zaken die de afgelopen tijd hebben gespeeld in onze provincie. Zoals gebruikelijk viel er veel te besluiten zo vlak voor het reces. Een aantal zaken moeten voor de vakantie geregeld worden. Lukt dat niet, dan schuift het zomaar een paar maanden op.

Vanmorgen werd het eerste ondernemersontbijt van de ChristenUnie Fryslân gehouden bij Miedema Houtindustrie in Leeuwarden. In deze flits leest u er meer over.  Bent u ondernemer en lijkt het ondernemersontbijt u een mooie manier om met andere christenondernemers in contact te komen, dan krijgt u een herkansing in september. We zijn dan te gast bij Hooghiemstra in Hurdeharyp. De ChristenUnie wil vier keer per jaar een ondernemersontbijt organiseren.

Het is al weer juli als ik dit schrijf. Het jaar zit er  voor de helft op. Nu is het tijd omr wat stoom af te blazen en te genieten van vrije tijd. We wensen u een hele fijne vakantie toe. Waar u ook bent; thuis, in de buurt of ver weg. 'Wer ta wrâld wy ek binne, oer ús skjint deselde sinne.'

Tot in september!

Wiebo de Vries, fraktievoorzitter

 

Eerste ondernemersontbijt ChristenUnie Fryslân

Politiek en bedrijfsleven moeten elkaar stevig vastpakken. Dat was de kernboodschap van ChristenUnie voorzitter Piet Adema op het eerste ondernemersontbijt van de ChristenUnie Fryslân. 'Over en weer is er onbegrip omdat men elkaars wereld onvoldoende kent,' zei hij. Verder meldde Adema dat in het kader van de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 nagedacht wordt over Industriepolitiek. 'We hebben dat hard nodig.' Ook vindt Adema dat er meer ondernemers actief moeten worden in de politiek. 'Dat is nu te weinig het geval.'

Lees verder

Reitze Douma beëdigd als Commissielid

Reitze Douma (63) uit Drachten is woensdag 29 juni door CdK John Jorritsma beëdigd als Commissielid niet zijnde Statenlid voor de ChristenUnie. Reitze neemt de plaats in van Richard Klerks, die vorig jaar Statenlid is geworden. De eed is afgelegd in de prachtige gedeputeerdenzaal in bijzijn van de fractiegenoten.

Lees verder

Uit de Staten

Inbreng kadernota: maak werk van circulaire economie

Circulaire economie is een belangrijke banenmotor. Daarover is iedereen in de Friese Staten het zo langzamerhand wel eens. Maar in de Kadernota die woensdag 22 juni door Provinciale Staten van Fryslân werd behandeld, komt het woord niet voor. Dat is vreemd, vindt fractievoorzitter Wiebo de Vries van de ChistenUnie. Volgens hem is het tekenend voor de karigheid waarmee de Kadernota is opgesteld. De ChristenUnie gaf daarom aan de Staten een aantal handvatten mee om de Kadernota van meer ambitie te voorzien.

Lees verder

Geld voor expositie Fryslân Under Wetter

Het Fries Natuurmuseum in Leeuwarden kan aan de slag met de expositie Fryslân Under Wetter; een belevingstentoonstelling die voert door zoet- en zoutwater landschap. Om de financiering rond te krijgen moest de Provincie voor 1 juli goedkeuring geven aan een bijdrage van € 350.000. De motie die de ChristenUnie daarvoor woensdag 29 juni indiende kreeg steun van alle partijen, behalve van de PVV.

Lees verder

Toenemend aantal windmolens staat stil in Fryslân 

Een deel van de windmolens in Fryslân draait niet meer. Eigenaren zien af van een noodzakelijke reparatie omdat de investering niet rendabel is. Dat komt omdat de Provincie Fryslân strenge regels stelt aan de hoogte en het vermogen van de molen. Daardoor krijgen windboeren in verhouding weinig subsidie op hun energie. Want hoe groter en krachtiger de molen, hoe meer subsidie er wordt gegeven door de landelijke overheid. De ChristenUnie maakt zich hier zorgen over en vraagt GS om een overzicht van het aantal molens dat stil staat.

Lees verder

Alweer praten Staten over snel internet 

Als het aan de Staten ligt is er woensdag voor het laatst in de vergadering van PS gepraat over de aanleg van snel internet in de witte gebieden van Fryslân. Het is de hoogste tijd dat er actie wordt ondernomen. Woensdag 29 juni besloten de Staten de bestaande regelingen voor aanleg van snel internet te beëindigen en zelf te investeren in het netwerk. De ChristenUnie pleitte ervoor dat werkgroepen die al jaren bezig zijn met snel internet nu voorrang krijgen bij de uitvoering.

Lees verder

Afgifteplaatsen maken voor vuil water van campers en boten

De ChristenUnie wil dat de provincie Fryslân samen met de Marrekrite afgifteplaatsen inricht voor vuil water van de recreatievaart en campers. Nu nog vaart de Provincie met een vuilwaterboot langs de schepen, maar dat houdt aan het einde van dit jaar op. Een motie die de ChristenUnie hiervoor indiende tijdens de vergadering van Provinciale Staten kreeg ruime steun.

Lees verder

Bewaak de Legacy van KH2018

Langzaam maar zeker komt er vaart in de programmering van Kulturele Haadsted 2018. Tegelijkertijd is er ook teleurstelling bij gemeenten omdat kansrijke projecten het niet halen vanwege onvoldoende finanicering. De ChristenUnie vraagt daar aandacht voor bij de behandeling van de Kadernota 2017. Verder wil de ChristenUnie dat budget voor na 2018 veilig wordt gesteld.

Lees verder

Geen voorrang aan biologische boeren bij krijgen van pachtgrond 

De ChristenUnie wil dat Fryslân landbouwgrond met voorrang verpacht aan biologische boeren. Noord-Holland doet dat al met succes. Maar het Friese college ziet apen en beren en wil geen voorkeursbehandeling geven. Hoezeer fractievoorzitter Wiebo de Vries ook benadrukte dat met de voorkeursbehandeling geen nieuwe regels aan boeren worden opgelegd, maar slechts een voordeel aan biologische boeren wordt gegeven

Lees verder

CU stemt met tegenzin tegen aankoop aandelen NOM 

De ChristenUnie vindt het een goed voornemen van Fryslân om een deel van de aandelen van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) te kopen. Door eigenaar te worden van de aandelen krijgt Fryslân meer zeggenschap en dat is goed voor de economie van de provincie. Toch stemde de fractie tegen de aankoop. Waarom?

Lees verder

CU steunt motie voor stoppen van fracking

De bodem van Fryslân moet beschermd worden tegen schadelijke stoffen. Vooral omdat ons drinkwater eruit gewonnen wordt. Daarom wil de ChristenUnie een stop op fracking, waarmee met behulp van chemicaliën de laatste resten gas uit diepe aardlagen worden gewonnen. De PvdA diende daarvoor een motie in tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 20 april. De ChristenUnie steunde de motie van harte. De motie werd ingediend tijdens de behandeling van het Vierde Waterhuishoudingsplan van Fryslân.

Lees verder

Kerkentour

Doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterp

Midden in het winkelcentrum is, enigszins verborgen, een prachtig kerkje of eigenlijk een vermaning, zoals een kerk op z’n ‘Dopers’ heet. Een paar eeuwen geleden gedoogde de overheid het houden van diensten van de doopsgezinden, op voorwaarde dat de kerk niet herkenbaar of zichtbaar was vanaf de openbare weg. Dit monument uit 1790 was ook zo’n ‘schuilkerk’, aan het oog onttrokken. Op zondag 26 juni was ik te gast bij deze gemeente van Drachten-Ureterp.

Lees verder

Squarefestival 'Welcome to My Crib'

Elk jaar in het Hemelvaartsweekend wordt er een weekend voor christelijke tieners georganiseerd door de ABC-gemeenten. Zo ook dit jaar. Vanuit Groningen, Assen, Doetinchem, Leeuwarden, Almere en Drachten komen 660 tieners naar het Fries Congres Centrum te Drachten. Een weekend vol sport en spel, diensten, aanbidding maar vooral God en elkaar ontmoeten. Schoolgenoten ontmoeten andere schoolgenoten die ook christen zijn en die samen hun geloof willen beleven en verdiepen.

Lees verder

Aliquam erat

Rooms-Katholieke kerk Oosterwolde

Oosterwolde - Zaterdagavond 7 mei jl. mocht ik in het kader van de kerkentour te gast zijn bij de RK Kerk De Heer Die Wederkomt aan de Quadoelenweg in Oosterwolde. De gemeenschap maakt onderdeel uit van de Parochie de Heilige Clara van Assisi.

Lees verder

Protestantse Kerk Westergeest

De week voor Pasen is met recht een kerkweek te noemen met op vrijdag, zaterdag en zondag een kerkdienst. Bij uitstek geschikt om eens aan te schuiven in de banken van mijn eigen dorpskerk in Westergeest. Zowel de vrijdag als de zaterdagdienst mocht ik meemaken.

Lees verder

Fractie in Actie

CU wil dat Fryslân snel overgaat op schone bussen op elektriciteit en waterstof

De bussen in Nederland worden steeds schoner. Elektriciteit en waterstof zijn de brandstoffen van de toekomst. De ChristenUnie wil dat de Provincie daarop anticipeert. Wat de fractie betreft mag de Provincie van vervoerders in het Openbaar Vervoer (OV) eisen dat ze op termijn op deze schone brandstoffen overgaan. Goed moment daarvoor is de aanbesteding van de nieuwe vergunning voor het OV. Eind dit jaar vindt de gunning plaats van Openbaar Vervoer in Zuidoost Fryslân en de Wadden.

Lees verder

Tsjerkeleague 2016

‘Our goal is Jesus,' zo valt te lezen op de website van de Tsjerkeleague. Ondanks dit gemeenschappelijke doel had elk team ook als doel om als winnaar van het veld te stappen. Op de zonovergoten vrijdagavond gingen partijgenoten van de fractie-Smallingerland, de Statenfractie en de provinciale afdeling van PerspectieF, gezamenlijk voetballen op het voetbalveld ‘Douwekamp’.

Lees verder

Werkbezoek Centrale As

Automobilisten op de Centrale As tussen Drachten en Dokkum v.v. zijn er de laatste jaren aan gewend om zich langs vele zandhopen te verplaatsen. Routes worden verlegd en teruggebracht. Wegen aangelegd en weer verwijderd. Tussen die vele bypasses zou je bijna vergeten dat hier gaat om een huzarenstukje op het gebied van infrastructurele werken. Nergens werd een weg aangelegd met meer oog voor de omgeving, de bewoners en de natuur. Er werd ongekend veel tijd besteed aan de voorbereiding en de kosten hiervan leidden bij menigeen tot bezorgd fronsen. Maar het resultaat mag er zijn. De fractie van de ChristenUnie was woensdag 1 juni te gast bij het projectbureau Centrale As en keek rond in het gebied.

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer
  • Richard Klerks: @RichardKlerks

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts