Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

september 2016

Een nieuw politiek jaar

Het politieke jaar is begonnen. De eerste twee vergaderingen van Provinciale Staten zitten er weer op. De Staten namen afscheid van Commissaris van de Koning John Jorritsma en heetten de waarnemend commissaris mevrouw Joan Leemhuis-Stout welkom. Belangrijke onderwerpen kwamen aan bod zoals duurzame energie, cultuurbeleid en het terugdringen van de ganzenpopulatie in Fryslân. Ook stemde de ChristenUnie in met de 'regenboogmotie'. Een verklaring daarover leest u verderop in deze nieuwsflits. 

Zo gaan de dingen voort. Seizoenen rijgen zich aaneen; er komt een einde aan de zomer en de herfst dient zich onherroepelijk aan. We hopen dat u net als wij uitgerust en verkwikt weer aan het werk begonnen bent. We wensen u voor het komende seizoen Gods nabijheid en Zegen toe. 

 

Uit de Staten

CU stemt in met ´regenboogmotie´

Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, ongeacht ras, geloof, kleur, seksuele geaardheid of wat dan ook. Het is het begin van de universele verklaring van de rechten van de mens. Voor ons als ChristenUnie steekt het nog dieper: God heeft de mensen lief, in al hun unieke veelkleurigheid. Zo lief dat Hij er alles voor over had. Wij willen Hem navolgen. Discriminatie op welke grond past daar niet bij en dat wijzen we daarom af. Het is reden voor de ChristenUnie 'Ja' te zeggen tegen de 'regenboogmotie'. Statenlid Ynze de Boer verwoordde het woensdag op deze manier:

Lees verder

Boer mag asbestsubsidie nu  in delen aanvragen

Boeren in Fryslân kunnen de subsidie om asbestdaken te saneren en te vervangen door zonne-energie, voortaan in delen aanvragen. Een motie van de ChristenUnie in de Staten van Fryslân heeft daarvoor gezorgd. Tot nu toe konden agrariërs slechts een keer voor dit doel subsidie aanvragen.

Lees verder

Ganzenaanpak met een jaar verlengd

Fryslân verlengt de winterrust van twee maanden voor ganzen met een jaar. In dat jaar wordt goed gekeken welke effecten de maatregelen hebben die het aantal ganzen terug moeten brengen. In 2017 spreken de Staten opnieuw over de aanpak. In de afgelopen twee jaar nam de schade door ganzen aan landbouwgrond toe met 5-10 procent. Ondanks intensievere verjaging en afschot.

Lees verder

CU vraagt naar overzicht van stilstaande windmolens

De provincie Fryslân wil in 2050 geen energie meer gebruiken van fossiele bronnen. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in het gebruik van hernieuwbare energie: wind, zon en water. De Staten van Fryslân spraken hier woensdag over. De ChristenUnie ziet vooral hele mooie plannen, maar maakt zich zorgen over de uitvoering ervan. Bijvoorbeeld als het gaat om het vergroten van het aantal duurzame dorpen. ‘Op papier zijn we er voor, maar als een dorp vervolgens komt vragen om een bestaande windmolen wat groter te mogen maken, geven Gedeputeerde Staten niet thuis. Dan wordt het wel een moeilijk verhaal,’ verwacht Richard Klerks van de ChristenUnie.

Lees verder

GS gemaand tot reactie op advies van DINGtiid

De officiële adviesraad voor de Friese Taal DINGtiid schreef vorig jaar een advies aan Gedeputeerde Staten met de titel ‘verandering en verbetering.’ Het is bijna een jaar later en nog heeft GS niet officieel gereageerd op de aanbevelingen uit het advies. Ynze de Boer van de ChristenUnie vindt dat GS daar nu eens haast mee moeten maken. Het overgrote deel van de Friese Staten was het daarmee eens en steunde een motie hierover van de ChristenUnie tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 7 september. 

Lees verder

CU vraagt om snelle bus Dokkum-Drachten v.v.

De ChristenUnie wil dat er een snelle busverbinding komt tussen Drachten en Dokkum via de nieuwe Centrale As. Het doortrekken van de halfuurdienst (lijn 53) tussen Dokkum en Burgum naar Drachten is volgens de fractie onvoldoende. ‘We willen aantrekkelijk openbaar vervoer bieden dat kan concurreren met de auto,’ zegt Statenlid Ynze de Boer. ‘Als de bus meerdere dorpen aan moet doen, dan kan dat niet.'

In antwoord op de vragen zeggen GS eerst te wilen afwachten wat de tijdwinst is nu de bus deels over de As en deels door de dorpen gaat. Vooralsnog zullen er geen halteplaatsen bij op en afritten worden gemaakt. De ChristenUnie zal hier later op terugkomen.  

Lees verder

Fractie in Actie


CU ontbijt met SNN-directeur Eise van der Sluis 

Wat heeft een Friese ondernemer nodig om Europese subsidie binnen te halen? Volgens Eise van der Sluis moet hij innovatief zijn en vooral lef hebben. Van der Sluis kan het weten, want als directeur van SNN (Samenwerking Noord Nederland) beheert hij een flinke pot Europese en nationale subsidies. Dinsdag 27 september sprak hij hierover tijdens de tweede ontbijtbijeenkomst met ondernemers van de ChristenUnie in de kantine van Hooghiemstra Hardegarijp BV.

Lees verder

CU: Agrarische natuurbeheerders verdienen vertrouwen

Er zijn van die dagen dat iedereen wel boer wil zijn. Bijvoorbeeld wanneer de zon volop schijnt, de koeien er gezond bij staan en de weidevogels vrolijk kwinkeleren. Op zo’n dag was de Statenfractie van de ChristenUnie op bezoek bij het collectievenberaad, een verbond van zeven verenigingen van agrarische natuurbeheerders in Fryslân. Er bleek volop reden voor zorg. Want de plannen van de collectieven als het gaat om landschap en het beschermen van weidevogels, verschillen nogal eens van die van de Provincie. Alle reden dus voor een goed gesprek.

Lees verder

Duurzame boeren op Schiermonnikoog

De boeren op Schiermonnikoog willen van start gaan met bio-diverse landbouw. Een nieuw en innovatief project moet ervoor zorgen dat de boeren zelfvoorzienend kunnen zijn. Om meer te weten te komen over dit project is de Provinciale ChristenUnie-fractie vrijdagmiddag vertrokken met de boot naar het zonovergoten Schiermonnikoog. Daar aangekomen pakten we de fiets naar boer Johan Hagen, die samen met bedrijfsadviseur Herman Hofstee ons uitleg gaf over hun doelen. Naast dit project vertelden zij ook hoe het is om boer te zijn op een eiland. De bijzondere en mooie kanten, maar ook de keerzijden van het boerenbestaan werden benoemd.

Lees verder

Overleg met raadsfracties Noordwest en Leeuwarden

Veel onderwerpen waarover de Statenfractie besluiten moeten nemen, hebben invloed op de lokale politiek. Daarom spreekt de Statenfractie met enige regelmaat met raadsfracties van de ChristenUnie in Fryslân. Op 20 september  was het de beurt aan Leeuwarden, Franeker en Harlingen.  Met een flinke delegatie raadsleden sprak de Statenfractie ondermeer over de verbreding van de sluis in Kornwerderzand en de status van het industrieterrein in Leeuwarden. Ook het project Waddenglas in Sexbierum kwam aan de orde.

Lees verder

Landelijk nieuws van de ChristenUnie

Bijdrage Algemene Beschouwingen Tweede Kamer

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag waarop de koning namens het kabinet de Troonrede uitspreekt. Aansluitend daarop houden alle politieke partijen hun Algemene Beschouwingen. Ook de ChristenUnie deed dat. Fractievoorzitter Gert Jan Seegers nam als leidraad het verhaal van Esther.

'Zou het voor een tijd als deze zijn? Die vraag krijgt Esther. Een joods meisje dat opgroeit in de diaspora. In een vreemd land. Een wereldrijk. Op wonderlijke wijze leert ze de Koning van dat land kennen en verovert ze zijn hart. Esther wordt koningin, de machtigste vrouw van het machtigste land in de toenmalige wereld.'    

Lees verder

Keuze voor orgaandonatie ultiem voorbeeld van naastenliefde?

‘Ja of nee?’. Met die campagne probeerde de overheid een aantal jaren geleden meer orgaandonoren te werven. ‘Ja of nee?’. Een duidelijke vraag, die aan iedereen gesteld wordt. Ook – volgens sommigen: des te meer – aan christenen. ‘Ja of nee?’.

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer
  • Richard Klerks: @RichardKlerks

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frlChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts