Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits maart 2016

Dinsdag 22 maart rond 8 uur verandert een gewone school- en werkdag in Brussel in een chaos. Als gevolg van een terroristische aanslag verliezen 35 mensen het leven en raken 270 mensen gewond.  Het raakt ons diep en ons gevoel van veiligheid wordt aangetast. 'We kijken het kwaad opnieuw in de ogen,' zegt Gert Jan Segers, voorman van de ChristenUnie.

In dezelfde week vieren we Goede Vrijdag en aanstaande zondag het Paasfeest. Het feest van de opgestane Heer. Dood en lijden hebben niet het laatste woord. Jezus draagt de overwinningskroon. Hij leeft.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
Die galmt door gans Jeruzalem
Een heerlijk morgenlicht breekt aan
 De Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld
Hij overwon, die sterke Held.
 Hij steeg uit 't graf door eigen kracht
Want Hij is God, bekleed met macht!

Want nu de Heer is opgestaan
Nu vangt het nieuwe leven aan
Een leven door zijn dood bereid
Een leven in zijn heerlijkheid

De fractie van de ChristenUnie wenst u fijne Paasdagen toe.

Nieuws uit de Staten

CU pleit in discussie over Cultuur voor populair boek over Skiednis fan Fryslân

De ChristenUnie wil dat de Staten van Fryslân het initiatief nemen voor de uitgave van een populair en meertalig boek over de rijke geschiedenis van Fryslân. Tot nu toe kent Fryslân wel de Kanon fan Fryslân, maar die heeft een te wetenschappelijk karakter om geschikt te zijn voor een breed publiek. Wel kan de Kanon als basis dienen voor het nieuwe boek. Het is de wens van de ChristenUnie om het boek voor 2018 uit te geven. De ChristenUnie bracht dit in tijdens de discussie over Startnotysje Kultuer, Taal Ûnderwiis en Sport in Provinciale Staten.

Lees verder

Maatschappelijke organisaties definitief los van Provincie

'As alle hope driget te stjerren en alle útsjoch is njûr en Swart.’ Met deze beginregels van een gedicht van Fedde Schurer begon Ynze de Boer woensdag in Provinciale Staten zijn bedrage over de manier waarop de relatie met de maatschappelijke organisaties in Fryslân moet worden afgebouwd. Al eerder besloot de provincie de zorg voor de maatschappelijke organisaties over te dragen aan de gemeenten.

Lees verder

Aanpak krimp en leefbaarheid blijft steken in vaagheid

Noordoost Fryslân is in 2015 officieel aangewezen als krimpregio. Als gevolg daarvan komt er extra geld uit Den Haag en worden er plannen gemaakt om de gevolgen van krimp het hoofd te bieden. Ook de Provincie doet dat. Maar de doelen in het nieuwe beleid van Fryslân zijn dermate vaag dat het volstrekt onduidelijk is wanneer de maatregelen ook echt succesvol zijn. Reden voor de ChristenUnie om in de Staten van Fryslân tegen de voorgestelde beleidsnotitie te stemmen.

Lees verder

Opinie

Voorafgaand aan de discussie over de afbouw van steun aan de maatschappelijke organsaties in Fryslân schreef Ynze de Boer een opinieartikel dat werd gepubliceerd in de beide Friese regionale kranten.

Waarde laat zich niet alleen uitdrukken in geld en bezit

'De nieuwe coalitie van Provinciale Staten van Fryslân gebruikte prachtige woorden bij haar aantreden. Ze zou uitzoeken wat de waarden zijn voor onze provincie. Dat klinkt positief, maar wat is waardevol voor de Friese gemeenschap? Op die vraag zijn veel antwoorden te geven. Voor de fractie van de ChristenUnie staat wel vast dat dit niet alleen zaken zijn die geld opleveren. Waarden laten zich ook en vooral uitdrukken in de manier waarop we met elkaar omgaan in de samenleving en hoe we de mensen ondersteunen die het alleen niet redden.'

 

Lees verder

Fractie in Actie

Op bezoek in de schatkamer van Fryslân

De Oldehove werpt haar schaduw over het gebouw van Tresoar. Het Fries historisch en letterkundig centrum ligt prachtig bij de Prinsentuin in het centrum van Leeuwarden, maar wat wordt er in het gebouw allemaal gedaan? De ChristenUnie-fractie laat zich bijpraten Bert Looper, directeur van Tresoar.

Lees verder

Staten op werkbezoek bij De Nieuwe Afsluitdijk

Met de auto gaan we naar de meest westelijke toegangsweg van het Friese vasteland: de sluizen van Kornwerderzand. Ondanks het feit dat de afsluitdijk al sinds 1932 bestaat, wordt er toch de hele tijd gesproken over ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ (DNA). Wat houdt dat in? De ChristenUnie-fractie laat zich bijpraten in een grote keet op Sluisweg 1.

Lees verder

Uit de regio

Uitnodiging lezing Gert Schouwstra over vluchtelingen

De ChristenUnie Súdwest-Fryslân houdt op DV 25 april haar ledenvergadering in het "witte kerkje" Willemstraat 30, 8601 GH SneekNa de huishoudelijke punten is er een lezing van Gert Schouwstra met informatie(uitwisseling) over:

Jesaja's Heerbaan komt naar Nederland!
(vluchtelingen vanuit Bijbels perspectief)

Van harte willen we iedereen uitnodigen om deze bijzondere avond bij te wonen. 

Landelijk nieuws van de ChristenUnie

Reactie Gert-Jan Segers op aanslagen België

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,Bij de aanslagen in Brussel kijken we het kwaad opnieuw in de ogen. Met vele anderen bid ik voor de nabestaanden, de hulpverleners en de leiders van België. Nu komt het erop aan om de rug recht te houden en pal te staan voor onze vrijheid. We moeten nu onze veiligheidsdiensten en politie de ruimte geven om hun werk te doen. En als samenleving en politiek kunnen we laten zien dat ons vertrouwen in vrijheid en de rechtsstaat sterker is dan onze angst voor terrorisme en jihadisme. Jihadisme kan voor veel ellende zorgen, zoals nu in Brussel, maar verdedigers van vrijheid zijn wereldwijd met veel meer en uiteindelijk veel sterker.”

Lees verder

ChristenUnie: krimp melkveehouderij zure boodschap

De ChristenUnie vindt de boodschap dat krimp van de melkveehouderij nodig is om weer onder het fosfaatproductieplafond te komen een zure boodschap voor de Nederlandse melkveehouders die al sinds juli vorig jaar in onzekerheid zitten. "Een hard gelag," vindt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber.

Lees verder

Samenwerking JA, toetreding NEE

Op 6 april 2016 wordt er een referendum gehouden over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Door het verdrag wordt handel drijven met Oekraïne gemakkelijker, al vrezen tegenstanders dat het verdrag een opmaat is voor het EU-lidmaatschap.

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer
  • Richard Klerks: @RichardKlerks

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts