Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits ChristenUnie Fryslân december 2016

Ondernemers in Fryslan, welkom op het derde ondernemersontbijt van de Christenunie Fryslân op 13 december 2016 bij Bouwbedrijf Lont in St. Annaparochie.

ChristenUnie Fryslân bouwt aan een betere samenleving en hiervoor hebben wij het bedrijfsleven hard nodig. Daarvoor zoeken we de verbinding met Friese ondernemers die onze partij een warm hart toedragen.

Om 7.30 uur staat er een broodje voor u klaar. Na afloop van het ontbijt is er gelegenheid voor een korte rondleiding op het ontvangende bedrijf.

Lees verder

Uit de Staten van Fryslân

ChristenUnie vraagt om onderzoek naar animo in Windpark Fryslân

Fryslân wil gaan participeren in een windpark. Een deel van haar participatie moet beschikbaar zijn voor de Friese burger. Fractievoorzitter Wiebo de Vries vraagt zich af hoeveel animo hiervoor is. ‘Het is niet vanzelfsprekend dat de burger zal participeren in het windpark. De kans is aanwezig dat er geen animo is.’ ChristenUnie diende daarom een motie in om te laten onderzoeken hoe groot de bereidwilligheid van de Friese burger is om te participeren in Windpark Fryslân.

lees verder

ChristenUnie dringt aan op natuurvisie

Fryslân moet snel aan de slag met een natuurvisie die helder maakt wat de Provincie vindt van bijvoorbeeld biodiversiteit, nationale landschappen en karakteristieke zaken als duisternis en stilte. Dat vindt Richard Klerks, Statenlid voor de ChristenUnie. Fryslân kiest er nu voor de natuurvisie onderdeel te laten zijn van de Omgevingsvisie. Volgens Klerks is dat onvoldoende.

Lees verder

CU: Fryslân komt 142 MW windenergie tekort in 2020

Het risico is groot dat Fryslân in 2020 lang niet zoveel windenergie levert als door de provincie is toegezegd. Die conclusie trekt de ChristenUnie uit het rapport ‘Krimp in geïnstalleerd windvermogen op land’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). In het rapport wordt maar liefst 85 procent van de molens op land als kwetsbaar voor sanering aangemerkt. De ChristenUnie vraagt aan het college van GS wat de gevolgen voor Fryslân zijn bij het niet halen van de doelstelling.

Lees verder

Hoe hoog legt Fryslan de lat voor circulaire economie?

De provincie Fryslân en het Friese bedrijfsleven gaan samen vaststellen hoe hoog de lat moet liggen voor de circulaire economie. Ook moeten de partijen afspraken maken hoe die ambitie kan worden gerealiseerd. Volgens Prins Carlos die dit jaar de Rede van Fryslân uitsprak, heeft Fryslân een voorsprong als het gaat om het realiseren van een circulaire economie. De ChristenUnie wil die voorsprong benutten en diende samen met PvdA en D66 een motie in tijdens de Begrotingsvergadering op 9 november waarin wordt gevraagd om een ambitienota. In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde.

Lees verder

CU vraagt om onderzoek naar elektrisch spoor in Fryslân

De ChristenUnie wil weten hoe het kan dat er een groot verschil bestaat tussen de kosten die Gedeputeerde Staten rekenen voor elektrisch spoor in Fryslân en die van Werkgroep Spoor in Friesland. Volgens het college moet het elektrificeren van het Friese spoor 600 miljoen euro kosten. Deze schatting verschilt fors met de schatting van Werkgroep Spoor, die ervan uitgaat dat 150 miljoen euro nodig is om al het spoor in Fryslân te elektrificeren.

Lees verder

Fryslân doet onderzoek naar nachttrein Groningen-Leeuwarden

Fryslân gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vanuit Groningen een nachttrein naar Leeuwarden te laten rijden die aansluit op de trein vanuit de Randstad. De ChristenUnie heeft GS daarom gevraagd tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 26 oktober. De Staten ondersteunden in meerderheid het verzoek van de ChristenUnie.

Lees verder

Provincie Fryslân moet open zijn over vermeende misstanden bij aanleg De Centrale As

De ChristenUnie en de PvdA in de Friese Staten willen dat gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) snel openheid van zaken geeft over de vermeende misstanden bij de aanleg van De Centrale As. De FNV schreef hierover deze week een brief aan de Staten. De vakbeweging wacht al enige tijd op antwoorden, nadat zij in juni hun vermoedens over misstanden al bij het provinciebestuur bekend maakten.

Lees verder

Landelijk nieuws van de ChristenUnie

Reactie ChristenUnie op mislukken bed-bad-broodoverleg

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: “Het is zeer teleurstellend en star dat staatssecretaris Dijkhoff geen akkoord heeft bereikt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de bed-bad-en-brood-regeling. Als trap na trekt de staatssecretaris de financiering voor gemeenten van 20 miljoen euro in, die was bedoeld voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Nu komt hij zelf met een wetsvoorstel dat gemeenten verbiedt zelf opvang en begeleiding te geven aan uitgeprocedeerden, die vaak door de weigering van eigen ambassades en zonder uitreispapieren hier jarenlang op straat moeten zwerven.”

Lees verder

‘Zilveren stembusakkoord’ om voltooid leven te voorkomen

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, omroepbaas Jan Slagter en ouderenbond KBO-PCOB deden deze week een eerste aanzet voor een maatschappelijk en politiek breed gedragen ‘zilveren stembusakkoord’. Daarin staan voorstellen om te voorkomen dat mensen hun leven als voltooid gaan ervaren. In dagblad Trouw doen zij een brede oproep om mee te denken over thema’s als eenzaamheid, waardering van ouderdom, zorg en zingeving.

Lees verder

ChristenUnie: Jonge Landbouwersregeling beter inrichten op jonge boeren

De ChristenUnie vindt dat de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) beter moet aansluiten op de praktijk van jonge boeren. Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid ChristenUnie) heeft Kamervragen aan staatssecretaris Van Dam gesteld, naar aanleiding van de evaluatie door het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). 

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer
  • Richard Klerks: @RichardKlerks

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frlChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

 

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is.

Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts