Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Mei 2017

Vrienden van de ChristenUnie,

Het is al weer even geleden dat u een nieuwsflits van ons kreeg. Deze keer is het daarom een extra lange met nieuws uit de Staten, verslagen van interessante werkbezoeken en andere bijdragen. Na een rustig begin van het jaar zijn we nu volop bezig met de afronding van het politieke seizoen voor het zomerreces. Dat is traditioneel een drukke tijd. Juist nu kreeg onze fractievoorzitter Wiebo de Vries oogproblemen waarvoor een operatie noodzakelijk was. Gelukkig knap hij al weer aardig op en is zijn zicht weer grotendeels terug. Verder gaat ons commissielid Reitze Douma door een heel moeilijke tijd nu zijn vrouw Ankie zeer erstig ziek is. Naar de mens gesproken zal ze in dit leven niet meer beter worden. We bidden voor hen en voor allen die hen lief zijn. Laten de woorden van Dietrich Bonhoeffer hen en ons allen tot troost zijn:


In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

 

Uit de Staten

Vooral toezeggingen tijdens debat Jaarrekening 2016

'We nemen het mee, we gaan ernaar kijken en we komen erop terug.' Dat waren veelgehoorde uitspraken van het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân tijdens het debat over de Jaarrekening over 2016 op 25 mei.  Met een fors overschot van € 20 miljoen euro over het afgelopen jaar hadden de Staten weinig te klagen. Wel zijn er wensen en zijn er zaken niet uitgevoerd. Zo vroeg Wiebo de Vries van de ChristenUnie naar de voortgang van de noordelijke trajectkaart voor trein en bus. Belangrijk voor mensen die in Fryslân wonen maar in Groningen werken of studeren en omgekeerd. 

Lees verder

Pleidooi voor 'circulaire windmolen'

De windmolens die komen in het Windpark Fryslân in het IJsselmeer moeten circulair gebouwd worden. Alle grondstoffen die nodig zijn voor de vervaardiging ervan zouden weer hergebruikt moeten kunnen worden. Dat vindt de ChristenUnie in de Staten van Fryslân. Nu verdwijnen de wieken van de molens in de verbrandingsoven nadat de molen afgeschreven is.

Lees verder

Maak werk van burgerparticipatie in windpark Fryslan

De lusten en lasten van het grote windpark Fryslân (WPF)  in het Ijsselmeer moeten terecht komen bij de bewoners van het gebied. Zij dragen de meeste lasten en moeten daarom ook volop profiteren van het rendement. Alle moties en amendementen die daarop aansturen, konden op steun rekenen van de ChristenUnie bij de behandeling van de Samenwerkingsovereenkomst WPF in april.  

Lees verder

Nu aan de slag met veenweidegebied

Het veenweidengebied is Fryslân is op sommige plaatsen in rap tempo aan het verdwijnen. Dat komt deels door het kunstmatig laag houden van het waterpeil ten behoeve van de landbouw, deels ook door natuurlijke oorzaken. De Staten van Fryslân willen dat proces van verdwijnen waar mogelijk vertragen of stoppen en praten al sinds 2012 over een lange termijn aanpak. Daarvoor worden volgens plan kansrijke gebieden ingericht, maar tot op heden gebeurt er weinig. Tot ergernis van de oppositie in de Staten van Fryslân. Die wilde hierover praten tijdens een commissievergadering op 22 april, maar de coalitiepartijen blokkeerden dit. Het was aanleiding voor PvdA, PvdD, GrienLinks, D66 en de ChristenUnie een gezamenlijke ingezonden brief te schrijven aan de Friese media.     

Lees verder

Jaarverslag 2016 is uit

De activiteiten van de Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie in 2016  staan weer mooi op rij in het Jaarverslag . Als het goed is heeft u allemaal een expemplaar gekregen via de post. Een paar kwamen terug omdat het adres niet klopte. Ieder jaar krijgen we ook het verzoek per adres maar een exemplaar te sturen. We doen ons best daarvoor, maar de adressering gaat automatisch vanuit het ons bekende ledenbestand. Misschien kunt u iemand blij maken met een exemplaar?

Mocht u geen verslag hebben gekregen terwijl u daar wel prijs op stelt, stuur ons dan een mailtje. Dan zorgen wij dat u alsnog een krijgt.  

Lees verder

Fractie in Actie

Werkbezoek bij VDL: Bussenbouwer in Fryslân

Veel maakindustrie verhuist uit Nederland naar lage lonen landen, zoals Oost-Europa en China. Het busbedrijf VDL kiest er echter voor om zoveel mogelijk in de Benelux te blijven bouwen, waaronder in Heerenveen. De provinciale ChristenUnie-fractie bracht een bezoek aan deze bussenbouwer.

Lees verder

Op bezoek bij Lankhorst in Sneek

De economie van Nederland moet in 2050 volledig circulair zijn. Dat is de ambitie van de Rijksoverheid. Fryslân wil in dit proces voorop lopen. Maar daarvoor moet nog veel gebeuren. In een circulaire economie worden kringlopen gesloten, draait alles op duurzame energie. Afval is geen afval maar wordt weer gebruikt voor nieuwe producten. Een belangrijke onderneming daarvoor is Lankhorst Engineered Products in Sneek. Alle reden voor de fractie van de ChristenUnie om er een bezoek af te leggen.

Lees verder

Noorden als gezondste regio

Een gezonde generatie met aandacht voor elkaar. Dat is in een notendop het hoofddoel waaraan wat Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) werkt. Maar hoe doe je dat in een regio die vergrijst en ontgroent. Waar krimp een feit is en de ‘braindrain’ een reëel risico. Daarover sprak de Statenfractie van de ChristenUnie met HANNN- directeur Daan Bultje, Maarten Stevens en Nick Cramer.

Lees verder

Ondernemersbijeenkomst over thema: Krimp: kans of zorg

Fryslân heeft te maken met een bevolkingskrimp. De grote Friese plaatsen uitgezonderd, vergrijst en ontgroent Fryslân. De Friese samenleving staat hiermee voor een groot vraagstuk. Hoe moet worden omgegaan met de bevolkingsafname? Biedt de krimp kansen of is het een probleem? Friese ondernemers gingen dinsdag 21 maart samen met ChristenUnie Fryslân hierover in overleg.

Lees verder

Regiobezoek Noordoost Fryslân

De Statenfractie van de ChristenUnie bezoekt met enige regelmaat gemeenteraadsfracties in de regio. OP 16 mei was de fractie op bezoek in Noordoost Fryslân. Met de fracties van Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. werden onderwerpen besproken zoals openbaar vervoer en circulaire economie.

Lees verder

Vragen aan GS

ChristenUnie maakt zich zorgen of Friese kantoorpanden de duurzaamheidseisen behalen

De ChristenUnie in De Friese Staten vraagt aan Gedeputeerde Staten om in kaart te brengen hoeveel Friese bedrijfspanden niet aan de duurzame eisen van het Rijk voldoen. In 2023 moeten namelijk alle kantoren in Nederland verplicht energielabel C of hoger hebben. Kantoren met een energielabel van D of lager mogen vanaf dat jaar niet meer gebruikt worden.

Lees verder

ChristenUnie wil niet meer vertraging voor snel internet

De ChristenUnie in De Friese Staten wil elke risico uitsluiten op verdere vertraging bij de aanleg van snel internet in de dunbevolkte gebieden in Fryslân. Daarom vraagt de fractie aan Gedeputeerde Staten om het tijdpad hiervoor strikt te bewaken. Vanaf 3 mei kunnen bedrijven inschrijven om een beroep te doen op de achtergestelde lening van € 35 miljoen als financieringsinstrument voor de aanleg van breedbandinfrastructuur in het witte gebied. Sluitingsdatum van de tender is precies acht weken later.

Lees verder

Te Gast: Visieloze vaarwegen

Gedeputeerde Staten van Fryslân vinden dat de vaarweg Drachten op dit moment geen aandacht nodig heeft. Dat blijkt volgens het college uit de brede ruimtelijk-economische analyse van de Fryske havens en vaarwegen, gemaakt door het bureau Panteia. Wel stelt het college voor een aantal knelpunten elders in Fryslân aan te pakken, waarvan nut en noodzaak zijn aangetoond. Mooi, zou je denken. Dat scheelt een hoop geld. Voor de korte termijn klopt dat. Maar op de lange termijn doet het college Fryslân hiermee ernstig te kort.

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer
  • Richard Klerks: @RichardKlerks

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts