Sociaal Beleid 2015

Fryslân schiet te hulp bij huisvesten van vluchtelingen en statushouders

vluchtelingenvrijdag 25 september 2015 13:01 De provincie schiet gemeenten en woningcorporaties te hulp bij het snel realiseren van woningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Per project stelt de Provincie 100.000 euro beschikbaar. Er is in totaal ruim € 7,5 ton beschikbaar. lees verder

PvdA en CU zoeken steun voor oplossing opvang vluchtelingen

DSC02165_aangepastmaandag 14 september 2015 10:53 Hoe kan de provincie de gemeenten in Fryslân helpen bij de opvang van vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en Irak? Dat is de vraag die de PvdA en ChristenUnie zo snel mogelijk met alle Friese politieke fracties wil bespreken. Zij zoeken naar een breed gedragen oplossing waardoor leegstaande gebouwen gebruikt kunnen worden voor tijdelijke huisvesting. lees verder

Leegstaande gebouwen geschikt maken voor vluchtelingen

leeg kantoorpand 5vrijdag 28 augustus 2015 13:12 De ChristenUnie Fryslân vraagt Gedeputeerde Staten te inventariseren hoeveel leegstaande gebouwen in de provincie geschikt kunnen worden gemaakt voor de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsstatus. Kantoorpanden, bejaardentehuizen en misschien zelfs leegstaande agrarische gebouwen zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen. lees verder

Ingezonden Brief Ynze de Boer over stokkende huisvesting van asielzoekers in Fryslân

Ynze 3x4vrijdag 14 augustus 2015 20:45 Volgens berichten in de pers stokt de doorstroom van de asielzoekers in Fryslân. Op 1 juli liepen de Friese gemeenten achter met de huisvesting van 71 asielzoekers die een verblijfsstatus hebben. De wereld verandert snel. In januari van dit jaar stelde de Statenfractie van de ChristenUnie schriftelijke vragen aan het college over de stand van zaken van de huisvesting van deze statushouders. Het college van GS liet in februari weten dat de Friese gemeenten ruimschoots voldeden aan hun taakstelling. Er werd zelfs een voorsprong genomen op de taakstelling. En nu blijkt deze voorsprong volledig teniet te zijn gedaan. Het college voorspelde al dat er een grote toename zou zijn van het aantal vluchtelingen uit Eritrea en Irak, waarvan het merendeel direct na aankomst een verblijfsvergunning krijgt en daarmee binnen 3 maanden recht op een woning, waarmee er een grote opgave op de kant van de gemeenten af komt. lees verder

Veel belangstelling in Leeuwarden bij stil protest tegen mensenhandel

foto walk for freedomzaterdag 21 februari 2015 18:43 LEEUWARDEN - Meer dan 160 mensen uit heel Nederland liepen vandaag mee met de Walk of Freedom. Met de tocht werd er aandacht gevraagd voor de meisjes en vrouwen die onvrijwillig en soms illegaal in de prostitutie terecht zijn gekomen. De deelnemers liepen in een lang lint achter elkaar, zoals meisjes en vrouwen worden opgesteld om gekeurd te worden door mensenhandelaren. De bewustwordingstocht is georganiseerd door Tineke van der Vaart van Campaign A21, een brede christelijke organisatie die zich inzet tegen mensenhandel. lees verder

ChristenUnie wil kleine ziekenhuizen openhouden

foto ziekenhuiszorgdonderdag 19 februari 2015 08:09 Op de dag dat accountantsbureau BDO met cijfers komt, waaruit blijkt dat met name kleine ziekenhuizen een lastig jaar tegemoet gaan, komt de ChristenUnie met een plan voor het behoud van ziekenhuiszorg in de regio. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Ziekenhuizen hebben te maken met grote veranderingen. Overal in het land worden fusies aangekondigd. Juist in de regio maakt het ziekenhuis onderdeel uit van de gemeenschap. Wij willen de beschikbaarheidstoelage voor ziekenhuizen verruimen waardoor naast de spoedeisende hulp ook de basiszorg dichtbij mensen kan worden aangeboden.” lees verder

Meer flexibiliteit bij huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus

sociale huurwoningendinsdag 27 januari 2015 09:27 Het huisvesten van vluchtelingen met een erkende vluchtelingenstatus is al jaar en dag een probleem voor veel gemeenten. Iedere gemeente krijgt ermee te maken. De Statenfractie van de ChristenUnie wil dat de provincie zich meer flexibel opstelt naar de gemeenten. In de huidige situatie bepaalt het aantal inwoners hoeveel statushouders een gemeente op moet nemen. De ChristenUnie is van mening dat ook andere criteria een rol moeten spelen. lees verder

CU: hulp provincie nodig bij in beeld brengen uitgeprocedeerden

dennis burundidinsdag 20 januari 2015 20:26 De provincie moet gemeenten helpen bij het in beeld brengen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat vindt de provinciale fractie van de ChristenUnie. In december stelde statenlid Ynze de Boer vragen aan het provinciebestuur naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor de Sociale Rechten (Ecsr). lees verder

ChristenUnie Fryslân steunt de actie Walk For Freedom

Prostitutie-leeuwarden-7782maandag 19 januari 2015 09:21 Op 21 februari 2015 vindt de Walk For Freedom plaats, een wandeling in de binnenstad van Leeuwarden. Doel van de actie is het onrecht van mensenhandel en prostitutie aan het licht te brengen. De ChristenUnie Fryslân zet zich in voor een mensenhandelvrije provincie en beveelt de actie dan ook van harte aan. Aanmelden kan via: www.walkforfreedom.nl. lees verder