Landbouw 2014

Geld voor regeling ‘zonnepanelen erop - asbest eraf’ labelen

zonnepanelen op boerderijvrijdag 26 september 2014 12:06 Het budget van € 1,5 miljoen voor de uitvoering van de Rijkssubsidie ‘Zonnepanelen erop – Asbest eraf’ kan alleen gebruikt worden voor zonnestroom. De ChristenUnie pleitte woensdag voor het labelen van het budget en kreeg daarvoor steun van een meerderheid in de Staten. lees verder

Brief over mogelijkheden voor lege agrarische gebouwen

boerderijvrijdag 26 september 2014 10:03 Leegstaande en verpauperde boerderijen doen afbreuk aan het landschap. De verwachting is dat door schaalvergroting in de landbouw in de toekomst meer boerderijen leeg zullen staan. Bedrijven en burgers zijn wel geïnteresseerd in de gebouwen, maar weten niet wat wel en niet mogelijk is. Daar moet verandering in komen. lees verder

Hoogste tijd voor aanpak ganzen

ganswoensdag 24 september 2014 19:00 De Staten van Fryslân gingen woensdag akkoord met de Friese Guozzenoanpak. Hiermee moet de schade die ganzen veroorzaken op boerenland, geleidelijk omlaag gebracht worden. De ChristenUnie ging akkoord, maar niet helemaal van harte. 'We hadden een betere afsprak voor ogen die voor boeren en natuurbeheerders acceptabel was. Helaas wilden de Staten daar niet in meegaan. Maar er moet nu wel iets gebeuren', zegt fractievoorzitter Anja Haga van de ChristenUnie. lees verder

CU vraagt om inzicht in omvang van schade door landbouw boycot

groentenwoensdag 13 augustus 2014 16:28 De Friese landbouw exporteert voor ongeveer € 50 miljoen per jaar naar Rusland. Gedeputeerde Staten zeggen dat in antwoord op vragen van de ChristenUnie in de Staten in Fryslân over de effecten van de boycot door Rusland van groente-, fruit- en zuivelproducten voor Friese bedrijven. lees verder

Met de stofkam door regels rond weidevogelbeheer

werkbezoek 012woensdag 25 juni 2014 11:27 Boeren zijn erbij gebaat dat de regels rondom weidevogelbeheer en agrarisch natuurbeheer eenvoudig en beperkt zijn. Dat verleidt hen om mee te doen. Maar soms is het tegendeel het geval. Dat inspireerde de ChristenUnie om een motie in te dienen tijdens de vergadering van Provinciale Staten, om nog eens de stofkam door de regels te halen. De motie kreeg ruime steun. lees verder

Dierenwelzijn ook voorop stellen bij intensieve veehouderij

werkbezoek 005woensdag 25 juni 2014 10:57 De ChristenUnie wil dat Fryslân onderzoekt of het Groninger Verdienmodel voor de landbouw ook van toepassing is in Fryslân. In dit verdienmodel wordt uitbreiding van de landbouw eenvoudiger gemaakt, mits aan scherp geformuleerde doelen wordt voldaan. Deze doelen hebben betrekking op dierenwelzijn, milieumaatregelen en landschappelijke inpassing. De ChristenUnie pleitte daarvoor bij de behandeling van de beleidsnotitie over intensieve veehouderij op 25 juni. Fryslân wil bestaande intensieve veehouderijen de kans geven onder voorwaarden uit te breiden. De ChristenUnie is het daarmee eens, maar wil de voorwaarden waaronder dat kan verder aanscherpen. lees verder

ChristenUnie wil dat stikstofdepositie niet afhangt van situatie van 20 jaar geleden

werkbezoek 012woensdag 28 mei 2014 12:54 Fryslân gaat er bij het Rijk op aan dringen dat de maximale ammoniakuitstoot van een (boeren)bedrijf wordt bepaald aan de hand van recent afgegeven vergunningen of actueel milieurecht. Dit in plaats van het moment dat een gebied als habitatgebied is aangewezen, want dat is soms al 20 jaar of zelfs langer geleden. De ChristenUnie pleitte hiervoor tijdens de Statenvergadering van 28 mei. Een meerderheid van de Staten steunde een motie van de ChristenUnie hiervoor. lees verder

ChristenUnie: alarmbel over stikstofbeleid

werkbezoek 002maandag 07 april 2014 18:15 De provincie Fryslân gaat ervanuit dat de Programmatische Aanpak Stikstof ruimte geeft aan boeren om zich verder te ontwikkelen. Dat schrijft GS in antwoord op vragen van de ChristenUnie naar aanleiding van een artikel in de Boerderij in maart. Daarin werd bezorgdheid geuit over de PAS, die boeren nieuwe beperkingen zou opleggen in plaats van ruimte te geven. lees verder

Fryslân moet inzetten op innovatie in visserijsector

pd356_3.jpgdinsdag 25 maart 2014 09:29 De Provincie Fryslân moet zich actief inzetten voor het verduurzamen van de visserijsector. De ChristenUnie wil dat de Provincie daarbij ook nadrukkelijk nieuwe vormen van visserij onderzoekt. Voorbeeld zijn zeeboerderijen waarmee in Zeeland en Noord-Holland wordt geëxperimenteerd. lees verder

Sanering asbestdaken agrarische gebouwen in gevaar

IMG_0719.JPGdinsdag 18 maart 2014 20:11 De ChristenUnie is bezorgd dat de doelstelling van volledige sanering van asbestdaken van agrarische gebouwen in 2024 niet wordt gehaald. Kamerlid Carla Dik-Faber en Statenlid Anja Haga hebben hierover vragen gesteld aan de betreffende staatssecretaris en gedeputeerde. lees verder

ChristenUnie: koop deel IJsselmeervissers uit

visserij-0009-uk33.jpgdonderdag 06 maart 2014 09:26 IJsselmeervissers moet een toekomstperspectief worden geboden. Zij moeten worden gecompenseerd wanneer er langere tijd niet gevist mag worden. Hiervoor pleiten de Tweede Kamerfractie en de Statenfracties van Fryslân en Flevoland van de ChristenUnie naar aanleiding van het advies van de commissie Van Kampen. Deze commissie heeft geadviseerd om de visserij drastisch te beperken gezien de lage visstand. lees verder

Anja Haga overhandigt landbouwplan aan gedeputeerde Kramer

R0011553woensdag 29 januari 2014 15:13 Anja Haga overhandigde dinsdag het 5-punten landbouwplan van de ChristenUnie aan gedeputeerde Johannes Kramer. In het plan doet de ChristenUnie voorstellen ondermeer voor agrarisch natuurbeheer en onderhoud van boerderijwoningen. lees verder

ChristenUnie komt met 5-puntenplan voor landbouw

landbouwtour 274.JPGdonderdag 23 januari 2014 12:05 Sta onder voorwaarden windmolens toe op het boerenerf, maakt regels voor agrarisch natuurbeheer eenvoudiger en neem als provincie een regierol in de ruilverkaveling. Het zijn drie punten uit het 5-puntenplan voor de landbouw die de ChristenUnie Fryslân heeft gemaakt. lees verder

Opinie: Geen genetisch gemodificeerde gewassen op het Friese land

groentendonderdag 16 januari 2014 17:36 Teelt van genetisch gemodificeerde gewassen op proefvelden en in commerciële teelt moeten we niet willen in Fryslân. Dit vindt niet alleen de ChristenUnie. Een meerderheid in Provinciale Staten lijkt er zo over te denken. lees verder