Ingezonden Brief Ynze de Boer over stokkende huisvesting van asielzoekers in Fryslân

Ynze 3x4vrijdag 14 augustus 2015 20:45

Volgens berichten in de pers stokt de doorstroom van de asielzoekers in Fryslân. Op 1 juli liepen de Friese gemeenten achter met de huisvesting van 71 asielzoekers die een verblijfsstatus hebben. De wereld verandert snel. In januari van dit jaar stelde de Statenfractie van de ChristenUnie schriftelijke vragen aan het college over de stand van zaken van de huisvesting van deze statushouders. Het college van GS liet in februari weten dat de Friese gemeenten ruimschoots voldeden aan hun taakstelling. Er werd zelfs een voorsprong genomen op de taakstelling. En nu blijkt deze voorsprong volledig teniet te zijn gedaan. Het college voorspelde al dat er een grote toename zou zijn van het aantal vluchtelingen uit Eritrea en Irak, waarvan het merendeel direct na aankomst een verblijfsvergunning krijgt en daarmee binnen 3 maanden recht op een woning, waarmee er een grote opgave op de kant van de gemeenten af komt.

De geruststellende woorden van het college dat de Friese gemeenten strategisch inspeelden op de te verwachten toename en de opgebouwde voorsprong op de taakstelling lijken te worden omgekeerd naar zorgen. Zorgen over een tekort aan geschikte woningen voor deze vluchtelingen. Tussen de regels door ook zorgen over de invloed die deze huisvesting op termijn kan hebben op de reguliere wachtlijsten van woningzoekenden.

De Statenfractie van de ChristenUnie wil dat het college van GS haar tot het uiterste inspant om te voorkomen dat deze huisvestingsproblematiek er toe leidt dat de doorstroming van de asielzoekers in Fryslân stokt en AZC’s nieuwe asielzoekers niet meer op kunnen nemen. Wij zullen het college er bij elke gelegenheid op blijven bevragen en zo nodig aandringen op actie richting gemeenten die niet aan hun taakstelling kunnen voldoen. De toename van het aantal vluchtelingen noodzaakt ons hiertoe. We moeten met elkaar onze verantwoordelijkheid hierin nemen.

Ynze de Boer. Statenfractie ChristenUnie Fryslân. 

Labels
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug