Christenen en Cultuur 2018

Christenen Cultuur afbeeldingzaterdag 28 februari 2015 12:25

Op vrijdagavond 27 februari heeft in de Blokhuispoort de inspiratieavond Christenen Cultuur 2018 plaatsgevonden. Er waren bijna 50 mensen aanwezig, vanuit heel verschillende achtergronden. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de rol van christenen in het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Het doel is dat christenen duidelijk zichtbaar zijn in het programma van Culturele Hoofdstad 2018. In kunst en cultuur zien we de identiteit van de samenleving terug. Wat Anja Haga en Frits Rijpma betreft is de christelijke identiteit hierin ook zichtbaar. Sjoerd Feitsma, wethouder Cultuur in de Gemeente Leeuwarden legt uit dat Culturele Hoofdstad 2018 gebaseerd is op bottom-up initiatieven. Belangrijk doel is dat mensen elkaar leren kennen en ontmoeten. 

Anja Haga geeft verdere uitleg over het initiatief, ze stelt de vraag wat we als christenen doen om zichtbaar te zijn in Culturele Hoofdstad 2018. Kunst en cultuur komen van God en zijn daarom belangrijk. Eén van de doelstellingen is dat christenen herkenbaar aanwezig zijn ten tijde van Culturele Hoofdstad 2018. Maar dat ook het onderlinge contact, de weg ernaar toe, belangrijk is. Net als de periode na 2018.

Ter inspiratie komen de volgende ideeën naar voren:
- Tsjerkepaad wil kerken van woensdag tot zaterdag openstellen en daarbij iets doen met het Fries liedboek/lezingen.
- Het ontwikkelen van een Elfstedenroute van christelijke kunstenaars. 
- Musical verspreid door hele provincie uitgevoerd door christenen. Om zo Gods heerlijkheid te laten zien. 
- Wat kunnen we voor asielzoekers en vluchtelingen betekenen? 
- Het Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum wil kunst in de kerken plaatsen en dit koppelen aan kerkgeschiedenis.
- Kloosters en monniken hebben de omgeving gemaakt zoals die er nu uit ziet. De kloosters bestaan vaak niet meer. De Bonifatiuskapel zou hier ook een rol in kunnen spelen.
- Mienskip is omzien naar elkaar, dit kan gekoppeld worden aan historische figuren. Bijvoorbeeld aan Syb Talma en Balthasar Bekker 

Opmerkingen:
- In Leeuwarden is een interreligieuze groep actief die gelovigen wil verbinden aan Culturele Hoofdstad 2018. 
- Er moet een contactpunt komen waar ideeën gedeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld door een Facebookpagina. 

Alle initiatieven kunnen gebundeld worden in een christelijk bidbook, waardoor ook mogelijkheden ontstaan voor financiële ondersteuning. Frits Rijpma geeft aan dat het belangrijk is om netwerken te verzamelen en christenen bij elkaar te brengen. Hij roept iedereen op om actief aan de slag te gaan in zijn of haar netwerk en met ideeën te komen. 

Om de ideeën te verwerken is een werkgroepbijeenkomst gepland op 12 mei. Dan praten we verder. Wij kunnen ons voorstellen dat u de komende tijd op ideeën komt die u graag wilt delen in de werkgroep. Om de bijeenkomst gestructureerd te laten verlopen horen we graag uiterlijk 8 mei wat uw ideeën zijn. 

U kunt uw ideeën mailen naar christenunie@fryslan.nl. 

Ook kunt u zich via dit mailadres aanmelden voor de bijeenkomst op 12 mei.

Labels
Cultuur

« Terug