ChristenUnie en Friese Koers vragen om meer onderzoek naar aardbevingsrisico

DSCN1889dinsdag 23 april 2013 14:20

De Provinciale Statenfractie van Friese Koers en ChristenUnie willen dat Gedeputeerde Staten van Fryslân meer onderzoek doet naar cumulatieve effecten van verschillende soorten delfstofwinning op de Friese bodem. In Fryslân wordt actief zout, zand en gas gewonnen. Alle winningen zorgen voor een bodemdaling, maar de gezamenlijke effecten zijn niet in beeld gebracht. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 24 april zullen de partijen hierom vragen.

Onlangs publiceerde Staatstoezicht op de Mijnen een rapport waarin wordt gesproken van een bevingsrisico door gaswinning van 3.8 op de schaal van Richter. De rekenmodellen die de Nam gebruikt om bevingsrisico in kaart te brengen zijn echter omstreden en zijn in Groningen onderwerp van gesprek. De fracties vragen zich af waarom deze modellen ook nu gebruikt zijn en of op basis van andere modellen ander uitkomsten te verwachten zijn. Verder noemen de fracties als punt van kritiek dat het gaat om een deskresearch onderzoek. Het onderzoek waar de fracties om vragen is een fieldresearch onderzoek.

 Voor Friese Koers en de ChristenUnie is het van belang dat alle ontwikkelingen meegenomen worden als het gaat om delfstofwinning. Ook het winnen van schaliegas en het gebruik van aardwarmte horen daarbij. Verder wordt in Fryslân op verschillende plaatsen laatste restanten gas uit kleine velden gehaald door toepassing van de techniek van fracking. Ook de effecten daarvan moeten in beeld worden gebracht,

 Verder vragen de fracties aan GS of er sprake is van goed uitgewerkte schaderegeling met de NAM voor het geval de bodemdaling sterker is dan nu verwacht. De situatie in Groningen wordt GS als voorbeeld voorgehouden.
       

MONDELINGE VRAGEN / VRAGENUURTJE ex artikel 38 Reglement van Orde

 

Gericht aan GS/gedeputeerde

Poepjes

 

 

 

Vraag / Vragen

1. Deelt u de mening dat er juist nu behoefte is aan een fieldresearch rapport over  de kansen van aardbevingen in Fryslan, in plaats van deskresearch  zoals nu heeft plaatsgevonden?

 

 

2.Waarom zijn de nieuwe ontwikkelingen van schaliegas/aardwarmte niet meegenomen in het onderzoek?

 

 

3.Waarom hebben de NAM rekenmodellen centraal gestaan in dit rapport  - met de conclusie dat er een kleine kans is op aardbevingen in de Waddenzee - terwijl juist deze rekenmodellen van de NAM het onderwerp van gesprek zijn in Groningen?

 

 

4   In het rapport van Staatstoezicht op de Mijnen wordt gesproken over een bevingsrisico van 3.8 op de schaal van Richter. Dat gaat puur om risico van aardbeving als gevolg van gaswinning. Is er sprake van cumulatie van risico’s als daarbij ook zoutwinning wordt betrokken? Zo ja, wat is dan het risico. Zo nee, bent u bereid dat te laten onderzoeken?    

 

 

5 Welke afspraken heeft de Provincie – geleerd van ervaringen in Groningen – met de NAM gemaakt over schadevergoedingen mochten de effecten toch groter zijn dan nu wordt verwacht?

 

 

6. Diverse kleine velden worden aangeboord of opnieuw aangeboord om de laatste restanten gas te winnen door toepassing van de techniek van Fracking. In hoeverre zijn de risico’s van deze boringen – die op diverse plaatsen in Fryslân worden uitgevoerd – meegenomen in de risicoanalyse van SodM?

 

 

Indiener(s)

Jelle Hiemstra/ Anja Haga

(fractie / naam / handtekening)

 

Friese Koers  Jelle Hiemstra

ChristenUnie  Anja Haga

 

 

Datum

24-04-2013

 

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie en Friese Koers vragen om meer onderzoek naar aardbevingsrisico'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.