Friese CU vraagt aandacht voor rolstoelvervoer in verkiezingsprogramma

rolstoelvrijdag 29 juni 2012 05:58

De ChristenUnie Fryslân heeft met succes gepleit voor een goede vergoeding van het rolstoelvervoer in het landelijk verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. De kiesvereniging Leeuwarden van de ChristenUnie diende hier zaterdag 30 juni een voorstel voor in, tijdens het landelijk congres in Amersfoort. Op dit congres werden de kieslijst voor de Tweede Kamer en het verkiezingsprogramma vastgesteld. De ChristenUnie wil dat de vergoeding voor rolstoelvervoer voldoende blijft.

In het Lenteakkoord worden de tarieven voor vervoer van en naar instellingen voor dagbesteding en behandeling in groepsverband geharmoniseerd. Dit betekent concreet dat het gemiddelde tarief voor het rolstoelvervoer per dag teruggebracht wordt van € 19,50 per persoon per dag naar acht euro. Op het platteland zijn de afstanden groot en liggen de werkelijke kosten tussen de 25 en 40 euro per dag per persoon. In Fryslân zijn de afstanden op het platteland relatief groot, en komt de bezuiniging des te harder aan. Met de bezuiniging op de vergoeding voor het rolstoelvervoer dreigt een aantal mensen niet meer van deze voorziening gebruik te kunnen maken. Dat leidt ertoe dat mensen gedwongen thuis moeten blijven en mogelijk in een isolement raken.

In het concept verkiezingsprogramma zegt de ChristenUnie zorg te hebben voor mensen met een beperking en ervoor te willen zorgen dat mensen naar vermogen mee kunnen doen. De ChristenUnie Fryslân vindt dat hieraan toegevoegd moet worden dat er een adequate vergoeding voor rolstoelvervoer blijft. 

 25e Uniecongres - 30 juni 2012 - Amersfoort

Amendement behoort bij agendapunt  6

 De indiener stelt voor om:

Conceptverkiezingsprogramma, pagina 30 regel 15 t/m 20

‘Zorgen dat mensen naar vermogen mee kunnen doen. Wanneer mensen een ziekte of beperking hebben moet dit zoveel mogelijk worden gecompenseerd zodat iedereen in de samenleving mee kan doen.‘

Aan te vullen met:

Een adequate vergoeding voor rolstoelvervoer hoort hierbij. 

Toelichting:

Op pagina 8 van het Lenteakkoord worden de normtarieven voor vervoer van en naar instellingen voor dagbesteding en behandeling in groepsverband geharmoniseerd. 

Dit betekent concreet dat het gemiddeld tarief voor het rolstoelvervoer van 19,50 per persoon per dag teruggebracht wordt naar acht euro. Zorginstellingen betalen in de gehandicaptenzorg gemiddeld al meer dan 23 euro per persoon. In dunbevolkte regio’s zijn de afstanden groot, waardoor de werkelijke vervoerskosten tussen de 25 en 40 euro per persoon per dag zullen liggen. Met de bezuiniging op het rolstoelvervoer is het vervoer voor veel mensen niet meer te realiseren. Deze bezuiniging leidt ertoe dat mensen thuis moeten blijven en in een isolement raken.

De ChristenUnie spreekt zich in het conceptverkiezingsprogramma op pag 30 regel 15 t/m 25 uit zorg te hebben voor mensen met een beperking en ervoor te willen zorgen dat mensen naar vermogen mee kunnen doen. Daarom is het wenselijk dat in het verkiezingsprogramma expliciet wordt aangegeven dat de ChristenUnie ervoor zal zorgen dat er een adequate vergoeding komt voor rolstoelvervoer.

Voor het congres Omrop Fryslan    Leeuwarder Courant    Friesch Dagblad

Na het congres:     Omrop Fryslan

#samen

Labels

« Terug

Reacties op 'Friese CU vraagt aandacht voor rolstoelvervoer in verkiezingsprogramma'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.