Fractiereglement 2001 (oud)

zondag 09 december 2001 22:16

FRACTIEREGLEMENT OUD

HOOFDSTUK I
ALGEMENE EPALINGEN
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de fractie: de gezamenlijke ChristenUnie en SGP statenleden, met inbegrip van diegenen die tot gedeputeerde zijn gekozen;
b. bestuur: het bestuur van de fractie;
c. staten: provinciale staten;
d. Raad van ChristenUnie of SGP leden die behoren
Advies: tot de door de fractie ingestelde steunfractie (adviseurs);
e. PCR/PV : provinciale contact raad ChristenUnie en provinciale vereniging SGP.

Artikel 2
Beginsel en beleid van de fractie.
De fractie voert haar beleid in de provinciale staten op basis van de beginselen van de ChristenUnie en SGP zoals vastgelegd in hun statuten en het door de partijen vastgestelde program. (tot de verkiezingen provinciale staten 2003 gelden de programs van RPF/SGP en GPV). Zij stelt zich daarbij ten doel als eenheid naar buiten te treden en de werkzaamheden en functies zo goed mogelijk over de fractieleden te verdelen.

HOOFDSTUK II
DE INRICHTING VAN DE FRACTIE
Artikel 3
Samenstelling fractie / raad van advies
1. De fractie wordt voor de duur van de zittingsperiode gevormd door de gekozen en benoemde statenleden.
2. De fractie benoemt een Raad van Advies. De leden van deze raad heten ‘adviseur’. Adviseurs worden gekozen uit de kandidatenlijsten van RPF/SGP en GPV. Op grond van speciale deskundigheid kunnen andere adviseurs daaraan worden toegevoegd, op voorwaarde dat zij lid zijn van ChristenUnie of SGP.
3. De fractie kan ter assistentie een secretaris/ administrateur benoemen.
4. Lidmaatschap van de fractie / raad van advies eindigt door
a. het ophouden statenlid te zijn;
b. het ophouden lid te zijn van ChristenUnie of SGP;
c. uittreding;
d. vervallenverklaring lidmaatschap door het bestuur.

Artikel 4.
Bestuur van de fractie
De lijsttrekker roept zo snel mogelijk na de verkiezingen voor de provinciale staten de op de lijst gekozen statenleden en de aanstaande adviseurs bijeen. In deze vergadering wordt de fractievoorzitter gekozen en de Raad van Advies gevormd. Indien de fractievoorzitter wordt gekozen tot gedeputeerde, wordt een ander lid tot voorzitter gekozen.
Indien de omvang van de fractie dit gewenst maakt wordt het bestuur uitgebreid met een vice voorzitter, secretaris en / of penningmeester.

Artikel 5
Taak fractiebestuur (c.q. voorzitter)
Het bestuur c.q. de voorzitter bereidt de besluitvorming in de fractie voor en ziet daarbij toe op naleving van dit reglement. In dit kader is het bestuur respectievelijk voorzitter belast ,met:
a. voorbereiding van de fractievergadering;
b. uitvoering van de besluiten van de fractie;
c. toezicht op het functioneren van de fractie, raad van advies en eventuele werkgroepen;
d. afhandeling van spoedeisende zaken;
e. onderhouden van de nodige contacten met de overige partij organen van beide partijen..

Artikel 6
De voorzitter
1. De voorzitter heeft in het bijzonder tot taak:
a. het leiden van fractievergaderingen en raad van advies;
b. het onderhouden van algemene contacten met
andere fracties in de staten en met (leden van) het college van gedeputeerde staten;
c. het onderhouden van contacten met gelijkgezinde gemeenteraadsfracties binnen de provincie en waar nodig, gelijkgezinde statenfracties in andere provincies;
d. de vertegenwoordiging van de fractie naar buiten waaronder contacten met de media; indien de media of een journalist contact zoeken met een fractielid, verwijst deze naar de voorzitter of overlegt eerst met de voorzitter;
e. het periodiek voeren van functioneringsgesprekken, met leden van de fractie of raad van advies, eventueel samen met de voorzitter van de provinciale afdeling van ChristenUnie of SGP (PCR of PV)
2 Bij diens afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door de vice-voorzitter.

Artikel 7
De secretaris.
De secretaris heeft in het bijzonder tot taak:
a. verzorgen van oproepen voor de vergaderingen van fractie en fractiebestuur;
b. indien nodig, verzorgen van de verslaglegging van de vergaderingen van fractie en fractiebestuur;
c. verzorgen van inkomende en uitgaande fractiepost;
d. verzorgen en beheren van het archief van de fractie.
e. verzorgen van de financiële administratie onder supervisie van de penningmeester.

Artikel 8
De penningmeester
1. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de
fractie. De dagelijkse werkzaamheden delegeert hij aan de secretaris / administrateur.
2 Hij/zij legt, met inachtneming van artikel 22 jaarlijks, zo spoedig mogelijk na afloop van het kalenderjaar, onder overlegging van een deugdelijke staat van inkomsten en uitgaven, rekening en verantwoording af aan de fractie. Zo nodig rapporteert hij tussentijds over de stand van de saldi, ontvangen gelden en gedane uitgaven Vaststelling van de rekening door de fractie stelt de penningmeester tot decharge.

Artikel 9
Raad van Advies
1. De raad van advies heeft tot taak de fractie bij haar werk te adviseren en waar mogelijk bij te staan.
2. Adviseurs:
a. geven mondeling zowel als schriftelijk adviezen;
b. wonen de fractievergaderingen bij;
c. hebben daarin een adviserende stem;
d. kunnen als vervanger van een statenlid tot lid van een reguliere commissie van provinciale staten benoemd worden;
e. kunnen op verzoek van de voorzitter, indien gewenst en mogelijk, de fractie bij representatieve en andere verplichtingen vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK III
WERKWIJZE VAN DE FRACTIE
artikel 10
Vergaderingen
De fractie stelt per kalenderjaar een vergaderschema vast met dien verstande dat zij telkens tijdig voor de vergadering van provinciale staten samenkomt en verder zo dikwijls het bestuur, respectievelijk de voorzitter dat nodig oordeelt of tenminste de helft van de leden onder opgaaf van redenen dit aan de voorzitter verzoekt.

Artikel 11
Oproeping en agenda
De secretaris zendt zo mogelijk tenminste een week voor de vergadering een oproeping aan de leden vergezeld van een lijst van te behandelen onderwerpen (concept agenda). De voorzitter kan op verzoek van een of meer leden en/of adviseurs onderwerpen aan de agenda toevoegen of daarvan afvoeren.

Artikel 12
Presentie
De fractie vergadert alleen wanneer tenminste de heft van de leden aanwezig is. Wanneer een vergadering om deze reden niet door kan gaan, wordt bij noodzaak zo snel mogelijk een nieuwe vergadering gehouden, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Bij afwezigheid van meer dan de helft van de statenleden is de vergadering een oriënterende, niet rechtsgeldige samenkomst.

Artikel 13
Opening en sluiting
a. Elke fractievergadering wordt geopend met gebed en
bijbellezing en met gebed gesloten.
b. Bij ontbreken van een ambtsgebed vóór de opening van vergaderingen van provinciale staten, komt de fractie als regel voor de aanvang van de vergadering in gebed bij elkaar.
Artikel 14
Openbaarheid en geheimhouding
1. Vergaderingen van fractie en bestuur zijn als regel niet openbaar, tenzij de fractie anders besluit.
2. Belanghebbenden kunnen op verzoek hun belangen op fractievergaderingen toelichten; tevens kunnen gedeputeerden, na vooraf te zijn uitgenodigd, op fractievergaderingen het lopende provinciale beleid nader toelichten.
3. De fractieleden en adviseurs zijn, voor zover ter vergadering niet anders is bepaald, tot geheimhouding inzake het besprokene verplicht.

Artikel 15
Orde der vergadering
De volgorde der vergadering wordt bepaald door de agenda als bedoeld in artikel 11, die bij de aanvang door de voorzitter definitief wordt vastgesteld; de voorzitter geeft in volgorde van aanmelding het woord bij een agendapunt. Besluitvorming vindt plaats als geen der leden meer het woord wenst.

Artikel 16
Besluitvorming
Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen; over zaken wordt mondeling gestemd
Stemming over personen geschiedt, tenzij bij unanieme besluitvorming, schriftelijk.

Artikel 17
Politiek overleg met derden
Onderhandelingen met andere politieke fracties partijen of derden worden slechts gevoerd door voorzitter, fractiebestuur of leden van de fractie, als de fractie daartoe opdracht heeft gegeven. Het resultaat van de onderhandelingen dient onderwerp van besluitvorming in de fractie te zijn.

HOOFDSTUK IV
BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 18
Aanbeveling kandidaat gedeputeerden
Het fractiebestuur stelt kandidaten in de gelegenheid zich kandidaat te stellen voor de functie van gedeputeerde. De voorzitter c.q. de fractie voert een gesprek met de kandidaat en treedt in overleg met het provinciaal bestuur van partijen. Bij het opstellen van een aanbeveling worden de politieke uitgangspunten in beschouwing genomen, zoals die programmatisch voor de verkiezingen zijn vastgelegd.

Artikel 19
Beleidsuitleg en overleg
De fractie, dan wel de voorzitter of een der leden, daartoe gemachtigd, voert tenminste eenmaal per jaar of zoveel meer als door de fractie of het provinciaal bestuur der partijen wenselijk wordt geacht, overleg met het provinciaal orgaan van ChristenUnie en SGP over het de fractie gevoerde beleid. Inzicht in het gevoerde beleid wordt in de ledenvergadering gegeven.

HOOFDSTUK V
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 20
Rechten en plichten van de leden
1. De fractieleden zijn gehouden de vergaderingen van provinciale staten, commissies waar zij lid van zijn en fractie zoveel mogelijk bij te wonen. Bij verhindering stellen zij onder vermelding van de reden de voorzitter in kennis. Tevens dient bij verhindering tot bijwonen van statenvergaderingen, de griffier der staten in kennis te worden gesteld.
2. De commissieleden - niet statenleden - zijn eveneens verplicht de commissievergadering bij te wonen. Bij verhindering stellen zij hiervan de fractie in kennis.
3. De fractieleden zijn tevens gehouden andere vergaderingen bij te wonen, indien omtrent hun aanwezigheid afspraken zijn gemaakt in de fractie.
4. Secretaris, fractie assistent, leden van de raad van advies en commissieleden niet zijnde statenleden worden schriftelijk gecontracteerd.
5. Voordat moties, amendementen en initiatief voorstellen in de statenvergadering worden ingediend wordt het voornemen daartoe zoveel mogelijk in de fractievergadering ter sprake gebracht. In spoedeisende gevallen wordt de voorzitter in kennis gesteld. Ditzelfde geldt ook (indien tijdig genoeg bekend) voor ondersteuning van voorstellen van andere fracties in de staten
6. Indien in de fractievergadering stemafspraken worden gemaakt, dienen fractieleden zich daaraan te houden.
7. Indien een lid de fractievergadering niet heeft bijgewoond en hij heeft een afwijkend standpunt, dient hij de voorzitter in kennis te stellen.
8. Indien tijdens de vergadering nieuwe feiten en omstandigheden zich voordoen, die tot wijziging van standpunt leiden, wordt dit zoveel mogelijk voor de stemming aan de voorzitter medegedeeld.

Artikel 21
Vervallenverklaring lid Fractie / Raad van Advies
Indien een lid van de fractie of raad van advies handelt in strijd met het algemeen belang, fractiebelang, of belang van ChristenUnie en SGP of die belangen verwaarloost, kan de voorzitter hem ter verantwoording roepen.
Als naar het oordeel van het bestuur of voorzitter de verantwoording onvoldoende is en het lid in zijn handelen volhardt, stelt het bestuur c.q. de voorzitter voor tot vervallenverklaring van het lidmaatschap over te gaan, onder vermelding van de gronden.
Voordat tot vervallenverklaring van dit lidmaatschap wordt overgegaan, hoort de fractie de beide provinciale partijbesturen ter zake en stelt het lid in de gelegenheid zich in een gemeenschappelijke vergadering met fractie en provinciale partijbesturen te verantwoorden.
Het besluit tot vervallenverklaring van het lidmaatschap moet worden genomen met tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste driekwart van de fractieleden aanwezig is.

Artikel 22
Financiën.
1. De fractie verkrijgt haar middelen uit provinciale vergoedingen en eventuele eigen baten.
2. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de griffier over de provinciale vergoedingen overeenkomstig de regelingen van de provincie Deze verantwoording vindt plaats na instemming van de fractie (zie ook artikel 8).
3. De fractie administreert haar financiële middelen via een op haar naam opengestelde bankrekening.
4. Aan het eind van de zittingsperiode van de staten vindt afrekening plaats. Over het resterende saldo beslist de fractie.

Artikel 23
Bestedingen .
Naast niet nader te noemen bestedingen worden uit de fractiemiddelen in ieder geval betaald:
1. Een verplicht abonnement op een der provinciale dagbladen naar eigen keuze, zowel voor statenleden als adviseurs;
2. Ten dienste van de fractie gemaakte reiskosten, met dien verstande dat openbaar ververvoer volledig wordt betaald en eigen vervoer voor een overeenkomstig door de belastingdienst als onkosten erkende bedrag per km.
3. abonnementen en boekwerken die nodig zijn voor
verwerving van kennis en inzicht ten behoeve van
het provinciaal bestuur;
4. administratiekosten ;
5. vergaderkosten;
6. werkbezoeken als fractie, alleen of met Kamerleden en Gemeenteraadsleden.
7. vergoeding voor secretaris en adviseurs;
8. Representatiekosten.


HOOFDSTUK VI
SLOTBEPALINGEN.
Artikel 24.
Reglement en bekrachtiging
1. De nieuw gekozen fractie, stelt dit reglement bij aanvaarding en bij wijzigingen vast bij meerderheid van stemmen.
2. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de fractie
3. De fractieleden verklaren bekend te zijn met de inhoud van dit reglement en de bepalingen
ervan te zullen naleven
 Dit reglement gaat in op…………………

Vastgesteld in de vergadering van de ChristenUnie/SGP fractie te……………. Op ……………………….


R. Ferwerda P.T. de Vries A.v.d. WerfLabels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Fractiereglement 2001 (oud)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.