Speerpunten verkiezingsprogramma

Waardevol-rondje.pngmaandag 21 januari 2019 16:10

De ChristenUnie wil initiatieven voor kleinschalige woonvoorziening voor ouderen in kleine kernen stimuleren en ondersteunen. Provincie en gemeenten moeten hiervoor de krachten bundelen. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Fryslân dat vrijdag 18 januari in Drachten is vastgesteld, met als motto ‘Waardevol’.

Waardevol samenleven
In kleinschalige woonvoorzieningen kunnen mensen maximaal lang zelfstandig wonen. Wiebo de Vries, lijsttrekker voor de Provinciale Staten, ziet de Stichting Knarrenhof als inspirerend voorbeeld. “Deze stichting bouwt en ontwikkelt moderne ‘hofjes’, waar bewoners samen een gemeenschap vormen en elkaar ouderwetse burenhulp bieden. Met dergelijke initiatieven kunnen we ook in Fryslân vorm geven aan ‘Waardevol samenleven’ voor ouderen en jongeren met een zorgvraag.”

Waardevolle regio
De ChristenUnie wil dat de provincie maximaal aansluit bij initiatieven uit de samenleving. De Vries: “Wij willen het Iepen Mienskipsfûns versterken om regionale initiatieven te ondersteunen.” Volgens hem vragen de  bevolkingsdaling en vergrijzing om proactief beleid. “Voor de leefbaarheid van dorpen moeten voorzieningen beschikbaar en bereikbaar blijven. Ook willen wij dat er regionale transitiefondsen komen om functieveranderingen van gebouwen en locaties mogelijk te maken.”

Waardevolle schepping
Fryslân moet volgens de ChristenUnie hoge ambities hebben op het gebied van natuurinclusieve landbouw. De Vries: “Fryslân heeft de potentie om koploper te worden in kringlooplandbouw. Daarom willen wij dat hier zo snel mogelijk een Kenniscentrum voor kringlooplandbouw komt.” Wat betreft het opwekken van duurzame energie zet de ChristenUnie in op een groot windmolenpark op zee boven Schiermonnikoog. Daarnaast moet er ruimte zijn voor kleine windmolens op land (tiphoogte van 21 meter). Initiatieven voor dorpsmolens moeten van harte worden ondersteund.

Waardevol waterschap
Het ChristenUnie-programma voor de waterschapsverkiezingen, dat eveneens op 18 januari werd vastgesteld, zet in op sterke dijken, goede waterbergingsmogelijkheden en innovaties zoals de ontwikkeling van bio-plastic uit slibbacteriën. Voor innovatie moet geld beschikbaar blijven. Een urgent vraagstuk is de aanpak van het Friese veenweidegebied. Lijsttrekker Egbert Berenst: “Dit vraagstuk moet worden opgelost, zowel vanwege het watersysteem als de terugdringing van CO2. Dit lukt alleen door intensief samen te werken met de boeren die van de veenweide afhankelijk zijn. Er zijn geen standaard oplossingen; rijk, provincie en waterschap moeten per veentype een oplossing zoeken.” Verder wil de ChristenUnie dat burgers zelf de kwaliteit van zwemwater kunnen controleren. De door het Wetterskip ontwikkelde ‘e-coli dipstick’ moet daarom in de zomer van 2019 gratis beschikbaar worden gesteld.

Lees hier het hele verkiezingsprogramma van Provinciale Staten en hier van Wetterskip Fryslân

Labels

« Terug