Schipper mag ik overvaren?

Haven en schipwoensdag 20 juni 2018 16:00

Vervoer over water blijft belangrijk en er vindt schaalvergroting plaats in de binnenvaart. Tijdens de Statenvergadering van 20 juni is opnieuw gesproken over de visie op de vaarwegen in Fryslân. Daarbij is ook de bereikbaarheid van de havens meegenomen.

In de visie van het college staat dat het netwerk van vaarwegen robuust moet zijn. Gedeputeerde Staten stellen voor het Van Harinxmakanaal verder geschikt te maken voor klasse Va. Daarnaast vinden zij dat iedere binnenhaven een zo mogelijk passende bereikbaarheid moet hebben en dat je door de recreatieve hotspots Terherne en Earnewâld geen klasse Va-vaart moet toestaan in verband met de veiligheid. Zoveel als mogelijk moet de recreatieve vaart gescheiden worden van de beroepsmatige.
Voor de vaarweg naar Heerenveen is het voorstel deze niet op te waarderen naar klasse Va en te onderzoeken of er een andere oplossing is voor de bedrijven in Heerenveen. Over de vaarweg naar Drachten is nog geen besluit genomen, maar wordt eerst uitgezocht wat een gebiedsgerichte aanpak oplevert. Een aanpak voor het hele gebied betekent dat naar recreatie, wateropvang in noodsituaties, maatregelen voor veenweiden, vogelstand, etc. wordt gekeken.

Wat de ChristenUnie betreft geeft de nieuwe visie een goed en overzichtelijk beeld over de staat van de Friese vaarwegen. Een aantal knelpunten worden opgelost, zoals het Van Harinxmakanaal als back-up voor het Prinses Margriet-kanaal. In geval van stremming van dat kanaal kunnen de schepen (tot klasse Va) via Leeuwarden, Harlingen en het IJsselmeer dan een omweg maken op weg naar Amsterdam of Groningen.

Reitze Douma heeft tijdens een werkbezoek gesproken met de ondernemers uit Drachten en gehoord dat de ondernemers willen meefinancieren in een nieuwe vaarweg naar Drachten. Dat vinden wij een positief signaal. Zonder bijdrage van de ondernemers en gemeenten is het financieel niet haalbaar om een nieuwe vaarweg te realiseren.
Ook vinden wij dat er een onderzoek moet komen naar een fly-by terminal aan het Margrietkanaal. Een plek waar schepen kunnen lossen en de goederen via de weg vervoerd worden naar de bedrijven en omgekeerd. Zo’n fly-by terminal zou dan een alternatief zijn voor aangepaste vaarwegen naar Drachten en Heerenveen.

Labels

« Terug