Actie is nodig in veenweidegebied

woningen grou 2woensdag 24 januari 2018 19:22

Er is geen tijd meer te verliezen voor het Friese veenweidegebied. Na 15 jaren praten is het tijd voor actie, actie, actie! Die boodschap gaf Reitze Douma mee aan de Statenleden tijdens de behandeling van het uitvoeringsplan Veenweidegebied 2018-2019 in de vergadering van Provinciale Staten op 24 januari.

‘De overheid heeft een taak voorwaarden te scheppen om de schepping als een goed rentmeester in stand te houden. Dat geldt dus ook het mooiste stukje land op deze aarde . Daaronder vallen de veenweiden, wat ons betreft. Soms moet je dan economisch een stapje terugdoen,’ aldus Douma.
Reitze citeerde in zijn betoog uit het rapport van ‘Planbureau voor de Leefomgeving’ met de titel ‘Dalende bodems, stijgende kosten’: ‘In het landelijk gebied kan de bodemdaling niet los worden gezien van de intensieve melkveehouderij. Deze sector heeft belang bij een voldoende lage grondwaterstand. Keerzijde daarvan is een substantiële veenbodemdaling per jaar.’
Er wordt volop rekening gehouden met belangen van de landbouw in het veenweidegebied. De eigenaren van woningen in het gebied komen er in vergelijking daarmee maar bekaaid af. Een aantal van hen woont in een woning gebouwd op houten palen. Door de ontwatering, nodig voor de landbouw, komen die palen boven water met als gevolg dat de palen wegrotten. De fundering verzakt en daarmee ontstaan scheuren in de woning. Maatregelen om de fundering onder de woningen te herstellen zijn kostbaar. De ChristenUnie vindt dat deze gedupeerden zitting zouden moeten hebben in het bestuurlijk overleg veenweidegebied. 'Daar worden de maatregelen besproken die genomen worden in het gebied. Woningeigenaren zijn belanghebbenden en moeten ook als zodanig behandeld worden,' aldus Douma.  

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
09 CU 2018 0124 MOTIE Belangenverenging funderingsgedupeerde zitting laten nemen in BOF13,3 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug