Extra geld voor Culturele Hoofdstad

Culturele Hoofdstadwoensdag 21 juni 2017 17:11

Een half jaar voordat het programma Kulturele Haadsted 2018 losbarst blijkt er een fors gat in de begroting te zitten. De programmering van grote voorstellingen komt in gevaar. Zowel de gemeente Leeuwarden als de provincie wordt om een extra bijdrage gevraagd. Fryslân staat voor ruim € 5 miljoen aan de lat, waarvan € 3 miljoen als waarborg- en garantiefonds. ‘Eins is dat net in kar,’ zegt Ynze de Boer namens de ChristenUnie. ‘As we it net dwaan soene slaan we as provinsje in modderfiguur nei de bûtenwrâld, en it liket my ta dat we dat net wolle.’

'Wy stean mei de rêch tsjin de muorre. We kinne net oars as dit jild beskikber stelle. It giet yn dit debat net mear oer of we wol as net mei KH2018 trochwolle, mar hoe’t we trochwolle. Wolle we oare jier in Kulturele Haadstêd wêze mei in beskamsum resultaat of wolle we in Kulturele Haadstêd wêze dy’t wat delset. Us fraksje kiest foar it lêste, om’t it ús ear tenei komt as we dat net dogge,' aldus De Boer

Labels

« Terug