ChristenUnie heeft zorgen over invoering PAS

werkbezoek 003maandag 13 mei 2013 15:35

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie wil van Gedeputeerde Staten hoe de stand van zaken is met betrekking tot de landelijke invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze regeling moet ervoor zorgen dat de ontwikkelruimte van boeren nabij Natura 2000 gebieden waar mogelijk wordt vergroot. De invoering van de PAS loopt voortdurend vertraging op.

De provincie moet op basis van de PAS een verordening maken voor Fryslân. De ChristenUnie wil van het college weten wat de gevolgen zijn van het opnieuw uitstellen van de invoering van de PAS en of dit gevolgen heeft voor uitbreidingsplannen van boeren.

Bij de behandeling van de Nota Natuur in juli vorig jaar vroeg de ChristenUnie aan gedeputeerde Kramer om vanwege de vertraging bij de invoering van de PAS een stikstofdepositiebank op te richten. Deze bank houdt bij welke bedrijven worden beëindigd en waar dus vermindering van uitstoot van stikstof te verwachten valt. De vrijgekomen stikstofdepositie kan vervolgens elders worden ingezet. Aanvankelijk nam de gedeputeerde de motie over, maar zei later daarmee te willen wachten vanwege het invoeren van de PAS. Wel zei hij met een notitie te komen waarin hij de voor- en nadelen van een stikstofverordening en een -depositiebank zou analyseren. De ChristenUnie vraagt aan het college van GS of het uitstel van de invoering van de PAS ook reden is alsnog een stikstofdepositiebank op te richten. 

De ChristenUnie maakt zich verder zorgen over het vaststellen van bestemmingsplannen buitengebied door gemeenten. Het lijkt erop dat door de externe werking van Natura 2000 boeren in een aantal Friese gemeenten op papier geen uitbreidingsmogelijkheden meer hebben. Zoals het nu lijkt zal een aantal gemeenten er niet in slagen de bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 te actualiseren. In dat geval vervalt het recht op het heffen van leges door de gemeente. De ChristenUnie vraagt aan Gedeputeerde Staten of en hoe zij zich inzetten om dit proces vlot te trekken.

De ChristenUnie verwacht dat de Friese verordening op basis van de PAS de ontwikkelruimte van boeren zal verbeteren.

Omdat het een ingewikkeld proces betreft vraagt de ChristenUnie aan GS om de Staten in een speciale bijeenkomst bij te praten over dit onderwerp.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

 

Gericht aan GS / lid GS

 

 

College van GS

Inleidende toelichting

(facultatief)

De Programmatische Aanpak Stikstof zou eind dit jaar in werking treden, maar de invoering ervan heeft om verschillende redenen opnieuw vertraging opgelopen. Zo zijn er grote problemen bij gemeenten om bestemmingsplannen buitengebied voor de afgesproken deadline van 1 juli op orde te hebben.

Vooruitlopend op de invoering van de PAS moet de Provincie Fryslân een verordening vaststellen op basis van de PAS.  In deze verordening moet duidelijk worden hoe de provincie bijvoorbeeld omgaat met zogenaamde interimmers en wat de criteria zijn bij het verdelen van ontwikkelruimte voor boeren.

Er is nog veel onzeker en het is ons niet duidelijk wat de stand van zaken met betrekking tot de PAS en de provinciale verordening in Fryslân is.

 

Vraag / vragen

 

 

1. Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot invoering van de PAS?

 

2. De ChristenUnie heeft bij de behandeling van de Nota Natuur in juni 2012 een motie ingediend om een Stikstofdepositiebank op te richten. Deze motie is door GS overgenomen. In afwachting van de inwerkingtreding van de PAS is de oprichting van een Stikstofdepositiebank ‘on hold’ gezet. Is de vertraging bij de invoering van de PAS reden om toch over te gaan tot het oprichten van stikstofdepositiebank en kunt u dat motiveren?

 

3. Kan de gedeputeerde in het kort schetsen welke problemen er zijn bij gemeenten als het gaat om het vaststellen van de bestemmingsplannen buitengebied?

 

4. Hoe zet de provincie zich in om dit proces bij gemeenten vlot te trekken?

 

5. Kan PS inmiddels beschikken over de provinciale verordening m.b.t. de PAS?

 

6. Op welke manier neemt GS PS mee in de besluitvorming rondom dit ingewikkelde thema (bijvoorbeeld in de vorm van een extra informerende bijeenkomst)?

 

 

Indiener(s)

(fractie / naam / handtekening)

ChristenUnie, Anja Haga

 

 

 

Datum

7 mei 2013

 

 

« Terug

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari