Provinciale Staten

maandag 27 mei 2019 14:45

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 27 mei worden de leden van de Eerste Kamer verkozen.

---
Provinsjale Steaten fan Fryslân

Wurklist fan de gearkomste op 27 maaie 2019
Oanfang: 14.45

15.00 oere ferkiezings leden Earste Keamer

01a. lepening en meidielings
01b. Fêststellen wurklist
02.  Taljochting op proseduere ferkiezings leden Earste Keamer
03.  Ferkiezings leden Earste Keamer
04.  Slúten

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari