Voetpad naar oorlogsmonument aan de N354

Waterlo, oorlogsmonumentvrijdag 11 november 2011 13:10

ChristenUnie Fryslân is ingenomen met het voorstel om een (voet)pad aan te leggen naar het oorlogsmonument dat staat langs de N354. Dit monument is momenteel alleen toegankelijk via een lange omweg door het weiland. Om de toegang te verbeteren heeft Statenlid Ynze de Boer schriftelijke vragen gesteld. Uit de beantwoording blijkt dat een parkeerstrook niet haalbaar is, maar een (voet)pad daarentegen wel.

Leeuwarden, 8 november 2011

Verzonden,

Ons kenmerk

:

00977210

Afdeling

:

Nieuwe Werken

Behandeld door

:

Harm Dijkstra / (058) 292 50 28 of h.dijkstra@fryslan.nl

Uw kenmerk

:

Bijlage(n)

:

Onderwerp

:

beantwoording schriftelijke vragen over bereikbaarheid oorlogsmonument tussen Woudsend en Balk

Geachte heer De Boer,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 19 september 2011, beantwoorden wij als volgt. Daarbij bieden wij in de eerste plaats onze excuses aan; de beantwoording vergde meer onderzoek en tijd dan verwacht en heeft hierdoor op zich laten wachten.

Toelichting op de vragen:

In de komende jaren zal de provinciale weg N354 tussen Woudsend en Balk worden verbreed. Dergelijke werkzaamheden worden vaak aangegrepen om ook andere kleine aanpassingen te realiseren, omdat die dan op een goedkopere wijze kunnen worden uitgevoerd.

Ter hoogte van hectometerpaal5.3 is in het weiland, meteen over de bermsloot die grenstaan de N354, een oorlogsmonument geplaatst ter nagedachtenis aan 7 geallieerde vliegers die hier op 17 december 1942omkwamen. (Voor meer informatie zie: http://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/monument-detail/_rp_main_elementId/1_6414

De ChristenUnie is van mening dat oorlogsmonumenten bijdragen aan een stuk bewustwording, voor de huidige en volgende generaties, over de prijs die is betaald voor onze vrijheid. Hierom, en voor het bieden van mogelijkheid tot gedenkenis het belangrijk dat oorlogsmonumenten gezien kunnen worden en toegankelijk zijn.

Het monument langs de N354 is momenteel alleen toegankelijk via een lange omweg door het weiland. De toegankelijkheid zou enorm verbeterd kunnen worden wanneer ter hoogte van het monument een parkeerstrookje wordt aangelegd langs de N354.

Vraag 1:Kan het college aangeven of er plannen zijn om bij de verbreding van de N354 ook de toegankelijkheid van dit oorlogsmonument te verbeteren en op welke wijze dat zal worden gedaan?

Antwoord vraag 1:

Ja, deze plannen zijn er. Uitgangspunt bij deze plannen is echter primair de verkeersveiligheid en secundair de bereikbaarheid van het oorlogsmonument.

Uw suggesties komen ons sympathiek over. Doch gelet op het geringe gebruik van een parkeerstrook ter hoogte van het oorlogsmonument en de relatief hoge kosten voor het realiseren ervan, hebben wij gekozen voor een andere oplossing dan u voorstelt in uw brief.

Wij zullen de verkeersveiligheid (en daarmee indirect de bereikbaarheid) sober doch doelmatig verbeteren. Dit doen we door de aanleg van een eenvoudig (voet)pad in de berm langs de N928. Dit pad loopt vanaf de dichtstbijzijnde bestaande parkeerplaats op circa 150 meter van het oorlogsmonument.

Vraag 2:

Als die plannen er nog niet zijn, wil het college dan aangeven hoe zij denkt over het toegankelijk maken van dit monument?

Antwoord vraag 2:

Zie ons antwoord op vraag 1.

Vraag 3:

Als het college niet voornemens is deze toegankelijkheid te verbeteren, wil ze dan aangeven waarom niet?

Antwoord vraag 3:

Zie ons antwoord op vraag 1.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

J.A. Jorritsma, voorzitter

drs. A.J. van den Berg, secretaris

« Terug