ChristenUnie wil dat stikstofdepositie niet afhangt van situatie van 20 jaar geleden

werkbezoek 012woensdag 28 mei 2014 12:54

Fryslân gaat er bij het Rijk op aan dringen dat de maximale ammoniakuitstoot van een (boeren)bedrijf wordt bepaald aan de hand van recent afgegeven vergunningen of actueel milieurecht. Dit in plaats van het moment dat een gebied als habitatgebied is aangewezen, want dat is soms al 20 jaar of zelfs langer geleden. De ChristenUnie pleitte hiervoor tijdens de Statenvergadering van 28 mei. Een meerderheid van de Staten steunde een motie van de ChristenUnie hiervoor.

De ChristenUnie is bang dat boeren in problemen komen als de rechten van lang geleden als ijkpunt worden genomen. Boeren zijn namelijk verplicht om de ammoniakuitstoot die boven de norm komt, te salderen (compenseren). Hoe dichter een bedrijf bij een natuurgebied ligt, hoe groter de salderingsopdracht.

Bij de aanpak van de stikstofproblematiek wordt de maximale stikstofdepositie per bedrijf vastgesteld. "Het lijkt er nu op dat daarvoor het moment wordt gekozen dat een gebied als habitatgebied werd aangewezen. Voor bijvoorbeeld de Alde Feanen is dat 1994 geweest", zegt Anja Haga, fractievoorzitter van de Statenfractie van de ChristenUnie. "Wij hoorden van een boer die daar zijn bedrijf uitoefent dat hij terug moet naar 1988 omdat dit de voorliggende en actuele vergunning was die gold in 1994. Hij heeft in 2008 en 2009 een milieuvergunning gekregen voor aanmerkelijke uitbreiding zonder verplichte toets op ammoniak depositie omdat het toen nog niet speelde. Nu wordt hij dus geconfronteerd en afgerekend op rechten van 26 jaar terug als uitgangspunt. En dat is maar een voorbeeld. Er zijn er meer", zegt Haga. "Door het ijkpunt recenter te dateren doe je meer recht aan de huidige situatie. We willen dat Fryslân zich daar sterk voor maakt in Den Haag".

Landelijk wordt hard gewerkt aan de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Daarbij wordt in kaart gebracht hoeveel stikstof bedrijven in totaal mogen uitstoten. Ook industrie en wegen worden daarin meegenomen. Omdat natuurgebieden – in het bijzonder de voedselarme - slechts een beperkte hoeveelheid stikstof kunnen verdragen is er een plafond aan de uitstoot. In de PAS worden ondermeer maatregelen geformuleerd om de uitstoot te beperken en wordt saldering mogelijk. Als dus de ene activiteit vermindert, komt er ruimte voor andere activiteit. Mits het effect op natuurgebieden geen of verwaarloosbaar is.

De Staten van Fryslân stemden ook in met een motie van de ChristenUnie om te onderzoeken in hoeverre maatregelen uit de Proeftuin Natura 2000 Overijssel bruikbaar zijn in Fryslân en waar mogeljk deze toe te passen bij een aanvraag voor een Natuurbeschermingswetvergunning. Een motie om zo snel mogelijk in Fryslân over te gaan op het gebruik van het rekenkundig computerprogramma AERIUS haalde het niet. Het doel van deze motie was dat bij het in werking treden van de PAS Fryslân optimaal gebruik kan worden gemaakt van de ontwikkelruimte die de PAS geeft.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2014 21-05 Decentralisatie natuurbeleid PAS Aerius69,6 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
2014 21-05 Decentralisatie natuurbeleid PAS proeftuin N2000 maatregelen72,6 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
2014 21-05 Decentralisatie natuurbeleid PAS Vergunning69,9 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug