Einde aan het op slot zitten van veehouderijen

HPIM4812donderdag 28 juni 2012 14:55

Dankzij een motie van de ChristenUnie komt er een einde aan het op slot zitten van veehouderijen in Natura 2000 gebieden. Er komt een verordening veehouderijen, stikstof en Natura 2000, en er komt een stikstofdepositiebank. De motie is op 26 juni ingediend tijdens de Statenbespreking van de Nota Natuur, en overgenomen door de gedeputeerde.

De Staten, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

 gehoord hebbende de beraadslaging;

 overwegende dat:

 • Terugdringen van stikstofdeposities vanuit de agrarische sector op de beschermde Natuurgebieden in Fryslân nodig is.
 • Tegelijkertijd ook de ontwikkeling van veehouderijen rondom de Natura 2000 mogelijk moet zijn.
 • De provincie Fryslân niet beschikt over een verordening Veehouderij, stikstof en Natura 2000 in afwachting van het werking treden van de Programmatische Aanpak Stikstof.
 • Het nog niet duidelijk is wanneer dit het geval is.
 • De provincie niet in beeld heeft wat de totale stikstofdepositie van veehouderijen is en evenmin een maximale stikstofdepositie heeft vastgesteld.
 • Bedrijfsbeëindiging van veehouderijen leidt tot verlaging van de totale stikstofdepositie.
 • Dit weer ruimte geeft aan uitbreiding van andere veehouderijen zonder dat de maximale stikstofdepositie wordt overschreden
 • Een  provinciale stikstofdepositiebank hiervoor een goed middel kan zijn.
 • In de Provincie Utrecht de uitruil van stikstofdepositie via de stikstofdepositiebank ertoe heeft geleid dat boeren rondom Natura 2000 gebieden vergunningen kregen voor uitbreiding terwijl de totale stikstofdepositie in het gebied afnam.  

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

 • Nog dit jaar te komen met een Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 met als doel het weer mogelijk maken van  ontwikkeling van veehouderijbedrijven in de provincie.
 • Het oprichten van een stikstofdepositiebank onderdeel te laten uitmaken van de Verordening. 

en gaan over tot de orde van de dag


Friesch Dagblad 28-06-2012: Provincie doet onderzoek stikstofbeperking boeren

#schepping #sterk

« Terug