Onvoldoende bussen tijdens piekmomenten

1009472vrijdag 28 oktober 2011 20:18

Het college van de provincie doet te weinig aan het oplossen van piekmomenten in het openbaar vervoer. Op drukke momenten (zoals de eerste dag na de vakantie) rijden er te weinig bussen, waardoor reizigers achterblijven bij de halte.

De ChristenUnie hecht aan betrouwbare OV-verbindingen en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. Uit de beantwoording blijkt dat het probleem wordt erkend, maar helaas worden er onvoldoende maatregelen genomen om toekomstige problemen te voorkomen. De ChristenUnie bezint zich op vervolgstappen.

Schriftelijke vragen:

Geachte mevrouw Haga,

Allereerst willen wij onze excuses aanbieden voor de verlate beantwoording van uw schriftelijke vragen over inzet versterkingsbussen.

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 7 september 2011 beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1:Wat is er de oorzaak van dat er na afloop van de vakantiedienstregeling en bij aanvang van het nieuwe schooljaar, d.d. 5 september 2011, in de spitsuren te weinig versterkingsbussen meerijden met de dienstbussen?

Antwoord vraag 1:

De vervoerders in Fryslân meten de bezetting in de bussen voortdurend en ook de pieken daarin. Het moment waarop de volledige vervoersstroom weer op gang komt, is ieder jaar verschillend en daarmee moeilijk in te schatten en op te anticiperen.Na de vakantieperiode is het gebruikelijk dat de drukte in de ochtendspits geleidelijk toeneemt. Vorig jaar kwam bijvoorbeeld de volledige vervoersstroom pas eind september op gang. In de korte periode waar het hier om gaat, nam het aantal reizigers echter extreem toe mede door het slechte weer. Deze toename was niet voorzien. De versterking was niet berekend op deze extreme toename. Vraag 2:

Welke acties zijn er ondernomen door gedeputeerde Kramer en/of welke acties gaat gedeputeerde Kramer nog nemen om dit acute probleem op te lossen?

Antwoord vraag 2:

Gedeputeerde Kramer heeft de vervoerders onmiddellijk gevraagd de lijnen te versterken daar waar nodig. Hierop heeft de vervoerder gelijk gereageerd en is er versterking ingezet. Het verleden leert dat de vervoerders in staat zijn om ontstane capaciteitproblemen de volgende dag direct op te lossen op de betreffende lijnen. Op 12 september 2011 heeft Gedeputeerde Kramer overleg gehad met regiodirecteur van Qbuzz en daarbij is dit onderwerp nogmaals uitvoerig aan de orde geweest.

Vraag 3:

Welke maatregelen gaat gedeputeerde Kramer treffen om bovenstaande situatie in de toekomst te voorkomen?

Antwoord vraag 3:

Gedeputeerde Kramer heeft de vervoerders gevraagd om passende maatregelen te nemen om de geschetste situatie uit te sluiten. Denk daarbij aan het beter anticiperen op extremeweersomstandigheden waarbij het aanbod van reizigers onvoorzien toeneemt. Geheel uitsluiten kunnen de vervoerders een dergelijke situatie niet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

J.A. Jorritsma, voorzitter

drs. A.J. van den Berg, secretaris

 

« Terug