ChristenUnie vraagt naar afspraken over inzet versterkingsbussen na de zomer

1010660vrijdag 17 augustus 2012 08:00

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân wil van Gedeputeerde Kramer weten of er met de busvervoerders goede afspraken zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat reizigers ook aan het begin van het schooljaar comfortabel met de bus kunnen reizen.

Vorig jaar regende het klachten in september omdat de vervoerder met een minimale (zomer)bezetting reed, terwijl veel mensen van het Openbaar Vervoer gebruik wilden maken. Met als gevolg dat reizigers langdurig bij de halte stonden, terwijl overvolle bussen hen passeerden.

De ChristenUnie stelde in september vragen, maar constateerde ook dat de situatie pas langzaam verbeterde. Dit ondanks een klemmend verzoek van gedeputeerde Kramer aan de vervoerders om de lijnen waar nodig per direct te versterken . De ChristenUnie vraagt daarom aan gedeputeerde Kramer welke afspraken hij nu  met de vervoerders heeft gemaakt om situaties zoals aan het begin van het schoolseizoen van september 2011, te voorkomen. Ook wil de fractie van de gedeputeerde weten hoe hij toeziet op de uitvoering van de afspraken en welke sancties er volgen als de vervoerder zich onverhoopt niet aan de afspraken houdt.

SCHRIFTELIJKE   VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

Gericht aan GS / lid GS

Gedeputeerde Kramer

Vragen

 

 

Op 5 september 2011 stelde de ChristenUnie schriftelijke vragen aan GS over het uitblijven van versterkingsbussen aan het begin van het schoolseizoen, ondermeer op lijn 14 en lijn 320 Drachten-Leeuwarden. Veel gebruikers van het OV bleven toen vanwege overvolle bussen bij de haltes staan. Gedeputeerde Kramer zei in antwoord op de vragen dat hij er bij de vervoerder op zal aandringen passende maatregelen te nemen om de geschetste situatie uit te sluiten. De ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen:

1. Welke afspraken heeft GS gemaakt met de vervoerders om te voorkomen dat reizigers   bij aanvang van het schoolseizoen, vanwege overbezetting van bussen niet van het OV gebruik kunnen maken?

2. Hoe zal GS monitoren of de vervoerders zich aan de afspraak houden?

3. Welke sancties worden genomen als zich soortgelijke situaties als vorig jaar voordoen? 

Indiener(s)

(fractie / naam / handtekening)

ChristenUnie, Anja Haga

Datum

17-08-2012

 

GS heeft inmiddels geantwoord:


Geachte mevrouw Haga,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 18 augustus 2012, beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1:
Welke afspraken heeft GS gemaakt met de vervoerders om te voorkomen dat reizigers bij aanvang van het schoolseizoen, vanwege overbezetting van bussen niet van het OV gebruik kunnen maken?

Antwoord vraag 1:
Zoals bij elke start van een nieuw schooljaar is het moeilijk om een inschatting te maken van het aantal reizigers wat met de bus gaat reizen. Dagelijks bijsturen is dan ook al jaren de gewoonte in deze weken na de vakantie. De vervoerders is gevraagd hier extra aandacht aan te besteden om te voorkomen dat reizigers bij de halte blijven staan. Mede door de problemen met de lijnen 14 en 320 is met Qbuzz afgesproken dat in week 35 een aanvalsplan en een overzicht zal worden geleverd van de geplande versterkingsinzet voor week 36. Er is afgesproken dat er bij aanvang van het schooljaar direct versterkings-bussen worden ingezet. Hierop is een check uitgevoerd en geconstateerd dat dit het geval was.

Daarnaast zijn er in de reguliere dienstregeling van 2012 een aantal ritten in de spits toege-voegd.

Het gaat daarbij om de volgende ritten:

  • Lijn 14 Oosterwolde – Drachten – Leeuwarden, vertrek Oosterwolde busstation om 06.43 (reed voorheen alleen tussen Drachten en Leeuwarden)
  • Lijn 320 Drachten – Leeuwarden, vertrek Knobelsdorffplein om 07.39
  • Lijn 320 Leeuwarden – Drachten, vertrek Leeuwarden NS om 16.38

Vraag 2:
Hoe zal GS monitoren of de vervoerders zich aan de afspraak houden?

Antwoord vraag 2:
De vervoerders zullen deze week gericht monitoren en bijsturen op basis van de signalen van chauffeurs, verkeersleiding, tellingen en klantreacties. De vervoerders houden de pro-vincie voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarnaast zullen medewerkers van de provincie controles uitvoeren. Ook zullen wij reizigers, die vorig jaar bij ons over deze problemen geklaagd hebben, benaderen om overbezetting bij ons te melden.

Vraag 3:
Welke sancties worden genomen als zich soortelijke situaties als vorig jaar voordoen?

Antwoord vraag 3:
Wij gaan er van uit dat er voldoende maatregelen zijn genomen door de vervoerders om de overbezetting, zoals deze zich vorig jaar heeft voorgedaan, adequaat op te vangen. Mochten wij toch constateren dat de vervoerders ondanks alle maatregelen weer te maken krijgen met overbezetting dan kunnen wij in het uiterste geval een sanctie opleggen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

J.A. Jorritsma, voorzitter

drs. A.J. van den Berg, secretaris

#sterk

« Terug