Enkel spoor op spoorbrug Zuidhorn geen beletsel voor extra treinen

spoorbrug Zuidhorndinsdag 08 mei 2012 15:31

Een enkelvoudig spoor op de spoorburg Zuidhorn is geen beletsel voor uitbreding van het aantal treinen tussen Leeuwarden en Grningen. Dat staat in antwoorden van Gedeputeerde Staten van Fryslân op vragen van de ChristenUnie hierover. De ChristenUnie pleit al jaren voor uitbreiding van de druk bezette treinverbinding van twee naar vier treinen per uur.

Hieronder de antwoorden van GS op de vragen van de ChristenUnie

Op 3 april 2012 hebben wij van u schriftelijke vragen ontvangen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde. Uw vragen hebben betrekking op de spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn.

U geeft aan dat de provincie Groningen in 2007 in het kader van de verruiming van de vaarweg Lemmer-Delfzijl besloten de enkelsporige spoorbrug in Zuidhorn te vervangen door een dubbelsporige spoorbrug. Dit vanwege de groei van reizigersaantallen en de partiële verdubbeling van de spoorlijn Leeuwarden- Groningen. De gedeeltelijke verdubbeling van de spoorlijn zal plaatsvinden vanwege de uitbreiding van het aantal treinen tussen Groningen en Leeuwarden naar 4 per uur. Recent heeft Gedeputeerde Staten van Groningen echter laten weten het voornemen te hebben dit besluit terug te draaien en alsnog te kiezen voor de aanleg van een enkelsporige brug.  Naar aanleiding hiervan stelt u enkele vragen, die wij als volgt beantwoorden. 

Vraag 1:Bent u bekend met het voornemen van de provincie Groningen om toch een enkelsporige spoorbrug aan te leggen? Antwoord vraag 1:Ja.  Vraag 2:In hoeverre is een verdere verdubbeling van de spoorlijn Leeuwarden - Groningen noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid nu en in de toekomst?  

Antwoord vraagt 2:Om 2 sneltreinen en 2 stoptreinen te kunnen laten rijden tussen Leeuwarden en Groningen zijn diverse maatregelen aan het baanvak nodig. Een van de maatregelen is de verdubbeling van het baanvak tussen Zuidhorn en Hoogkerk. De vervanging van een enkelsporige spoorbrug ten westen van Zuidhorn door een dubbelsporige spoorbrug is hiervoor niet nodig.  

Vraag 3:Welke langetermijngevolgen heeft een enkelsporige brug in Zuidhorn voor de capaciteit en de bereikbaarheid op het traject Leeuwarden-Groningen? 

Antwoord vraag 3:Voor de lange termijn bestaan er bij de provincie Groningen en de provincie Fryslân geen plannen om tussen Leeuwarden en Groningen per richting meer dan 4 treinen per uur te laten rijden. In dit kader heeft een enkelsporige spoorbrug bij Zuidhorn geen gevolgen voor de lange termijn.  

Vraag 4:Is een dubbelsporige brug bij Zuidhorn een noodzakelijke voorwaarde voor het verdubbelen van het aantal treinen tussen Leeuwarden en Groningen? Waarom wel of niet? 

Antwoord vraag 4;Momenteel rijden er tussen Leeuwarden en Groningen per uur in beide richtingen 2 stoptreinen en 1 sneltrein. Wij gaan er van uit dat u met een verdubbeling van het aantal treinen bedoeld dat het aantal sneltreinen in beide richtingen van 1 naar 2 treinen per uur gaat. Zoals aangegeven in ons antwoord bij vraag 2 is in dat geval een dubbelsporige brug geen noodzakelijke voorwaarde.   

Vraag 5:Bent u bereid nog voor de zomer in gesprek te gaan met Gedeputeerde Staten van Groningen over de spoorbrug bij Zuidhorn en deze informatie terug te koppelen naar Provinciale Staten van Fryslân 

Antwoord vraag 5:Er is een projectorganisatie die zich bezig houdt met het bepalen en realiseren van de benodigde infrastructuur om het mogelijk te maken dat er een extra sneltrein gaat rijden tussen Leeuwarden en Groningen. De projectorganisatie wordt aangestuurd door een Stuurgroep.Hierin hebben zitting de wethouders voor Verkeer en Vervoer van de gemeenten Zuidhorn, Groningen en Leeuwarden, de regiodirecteur Noordoost van ProRail en gedeputeerden voor openbaar vervoer van de provincies Groningen en Fryslân.
In de Stuurgroep Leeuwarden-Groningen zijn alle noodzakelijke infrastructurele aanpassingen aan het baanvak Leeuwarden-Groningen besproken. Ook is geconstateerd dat dubbel spoor op de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn niet nodig is om in beide richtingen vier treinen per uur tussen Leeuwarden en Groningen te laten rijden. Wij vinden dat dit onderwerp binnen de Stuurgroep voldoende is besproken met de provincie Groningen en zien dan ook geen aanleiding om voor dit onderwerp nog verder in gesprek te gaan met de provincie Groningen.Via de Berap en het jaarverslag houden wij u op de hoogte van de voortgang van het project. Zoals afgesproken in het kader van de RSP-projecten zal het realisatiebesluit te zijner tijd aan u worden voorgelegd.

« Terug